- sosstavds

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Felvételi kritériumok Podmienky prijatia
 

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős
tanulói számára a 2018/2019-es tanévr
e

3 éves záróvizsgával végződő szakmák

 A felvételi kritériumok a SzK NT-nak nevelésről és oktatásról szóló 245/2008. T. t. sz. törvénye és módosításai, valamint a 184/2009. T. t. sz. törvénye és módosításai, továbbá  a SzK OM 282/2009. sz. rendelete szerint vannak kidolgozva.

Tervezett szakmák a 2018/2019
es tanévben:


A hároméves szakmák felvételi kritériumai:

 • az alapiskola 9. osztályának sikeres befejezése

 • egészségügyi alkalmasság

 • a jelentkezők felvételi vizsga nélkül, a felvételi eljárásban gyűjtött pontszámok alapjá nyernek felvételt

 • a jelentkezők sikerességi sorrendjét az alapiskolai előmenetelért,  az országos tesztelésen elért eredményért járó pontszámokból adódó összpontszám határozza meg (2. számú táblázat)

 • maximálisan elérhető pontszám 160 (2. számú táblázat)

 • pontegyenlőség esetén az a diák lesz előnyben részesítve, akinek jobb az alapiskola 9. évfolyamának féléves tanulmányi átlaga.

 • Ha ez sem hoz döntést, akkor a felvételi vizsgabizottság hivatott azt meghozni


Táb. 2  Felvételi kritériumok a hároméves záróvizsgával végződő  szakmákra


B: Az országos tesztelésen egyes tantárgyakból  elért eredmények alapján szerezhető  pontszámok

 • szlovák nyelv és szlovák irodalomból 40 pont

 • matematikából 40 pont

 • magyar nyelv és irodalomból 40 pont


Dunaszerdahely, 2018. 1. 29

                                                                                                  Ing. Eva Homolyová
                                                                                                  az iskola igazgatója


 

Informácie o prijímacom konaní do učebných odborov
denného štúdia SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede
pre školský rok 2018/2019Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 v SOŠ stavebnej s vjm v Dunajskej Strede sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


1. Počty žiakov a tried, ktoré možno prijať do prvého ročníka učebných odborov
SOŠ stavebnej s vjm v Dunajskej Strede  v školskom roku 2018/2019 plánuje prijímať spolu 60 žiakov na učebných  odborov, a to  nasledovne:  10 žiakov na učebný odbor  3678 H inštalatér, 10 žiakov na učebný odbor 3675 H maliar,  10 žiakov na učebný odbor  3661 H murár, 10 žiakov na učebný odbor  3355 H stolár, 10 žiakov na učebný odbor  3663 H tesár, 10 žiakov na učebný odbor  4669 H viazač-aranžér kvetín (Tab.1)  .


2. Podmienky prijatia žiakov na štúdium do študijných odborov
Do prvého ročníka učebných odboru v SOŠ stavebnej s vjm v Dunajskej Strede (vzdelávací program stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý:

 • získal  nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil 9. ročník základnej školy),

 • má vyhovujúci zdravotný stav - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre príslušný študijný odbor,

 • nie je žiakom inej strednej školy.


3. Kritéria prijímania žiakov do učebných odborov

 • Uchádzači budú prijatí do učebných odborov bez prijímacej skúšky.

 • Poradie prijatých uchádzačov bude určené celkovým počtom dosiahnutých bodov. Každý žiak získava bodové ohodnotenie, ktoré sa skladá zo  súčtu bodov podľa nasledovných kritérií:


Oblasti hodnotenia žiakov

Maximálny počet bodov
, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií sa stanoví ako súčet získaných bodov v časti A
B (Tab. 2). Žiak môže získať maximálne 160 bodov.

A: Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas štúdia na ZŠ

Žiakom budú pridelené body podľa výsledkov získaných v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré dosiahli  na konci prvého polroku 9. ročníka ZŠ takto:


B: Bodové hodnoty za výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka  - MONITOR  2017 (maximálny počet bodov je 120)

 • zo SJSL 40 bodov,

 • z MAT – 40 bodov,

 • zo MJL – 40 bodov.


Percentá, ktoré žiak získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a slovenská  literatúra, matematika a maďarský jazyk a literatúra ( každý predmet samostatne ) sa do celkového bodového hodnotenia žiaka započítajú nasledovne:Ďalšie informácie o prijímacom konaní
1. Riaditeľka SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede rozhodne o prijatí - neprijatí žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií a  vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy.
2. Škola odošle uchádzačovi písomné rozhodnutie o jeho prijatí. Zároveň oznámi zákonnému zástupcovi žiaka termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
3. Ak sa uchádzač nezapíše na štúdium do stanoveného termínu, riaditeľka školy postupuje podľa zákona o správnom konaní o zrušení rozhodnutia o prijatí, a škola ponúkne voľné miesto ďalšiemu uchádzačovi.
4. V prípade integrovaných žiakov bude na základe špeciálno-pedagogickej a zdravotnej dokumentácie po konzultácii so špeciálnym pedagógom zohľadnené jeho postihnutie pre požadovaný odbor.
5. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, bude neplatné (v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.
6. Podmienkou definitívneho prijatia žiaka je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
7. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca a prijatý uchádzač na riaditeľstve školy. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ,  rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz totožnosti.

Kritéria boli prerokované a schválené pedagogickou radou SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede  dňa
29. 01. 2018.


V Dunajskej Strede, dňa 29.01. 2018        

                                                                                                                                             Ing. Eva Homolyová
          
                                                                                                                                    riaditeľka SOŠ stav.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz