- sosstavds

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Felvételi kritériumok Podmienky prijatia
 

Középiskolai felvételi kritériumok az alapiskolák végzős
tanulói számára a 2019/2020-as tanévre


4 éves érettségi vizsgával végződő tanulmányi szakok

3650 M építészet


      A felvételi kritériumok a SzK NT-nak nevelésről és oktatásról szóló 245/2008. T. t. sz. törvénye és módosításai, valamint a 184/2009. T. t. sz. törvénye és módosításai, továbbá  a SzK OM 282/2009. sz. rendelete szerint vannak kidolgozva.


A négyéves tanulmányi szakokra történő felvétel kritériumai:
-  az alapiskola 9. osztályának sikeres befejezése
-  egészségügyi alkalmasság
-  az írásbeli felvételi vizsgán való sikeres szereplés
-  felvételi vizsga nélkül nyernek felvételt azon diákok, akiknek a MONITOR 9 tesztelésen elért eredménye  magyar nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és szlovák irodalomból valamint matematikából legalább 90 %
- a többi diák írásbeli felvételi vizsgát tesz a következő tantárgyakból:


3650 M  építészet

 • szlovák nyelv és szlovák irodalom

 • matematika

 • magyar nyelv és irodalom


-  a jelentkezők sikerességi sorrendjét az alapiskolai előmenetelért, a tanulmányi versenyeken elért eredményekért, az országos tesztelésen elért    eredményért és a felvételi vizsgán elért eredményért járó pontszámokból adódó összpontszám határozza meg (2. számú táblázat)
-  maximálisan elérhető pontszám 270 (2. számú táblázat)
- két vagy több jelentkezőnél fellépő pontegyenlőség esetén az iskola igazgatója előnyben részesíti a felvételi vizsgán matematikából illetve    biológiából több pontot elérő jelentkezőt


C: Az országos tesztelésen egyes tantárgyakból  elért eredmények alapján szerezhető  pontszámok

 • szlovák nyelv és szlovák irodalomból 40 pont

 • matematikából 40 pont

 • magyar nyelv és irodalomból 40 pont


D: Írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontszámok (maximálisan elérhető pontszám: 90)

3
650 M  építészet

 • teszt – szlovák nyelv és szlovák irodalom – 30 pont

 • teszt – matematika – 30 pont

 • teszt – magyar nyelv és irodalom –30 pont


Sikeresség feltétele:
- felvételt nyer az a diák, aki  összesen legalább 70 pontot ér el, és ebből  az írásbeli felvételi vizsgán az egyes tantárgyakból összesen legalább 40 pontot szerez

Felvételi vizsgák időpontjai és helye:
I.  forduló:
   1. terminus: 2019. május 13.   8:00 (hétfő)
   2. terminus: 2019. május 16.  8:00 (csütörtök)
II. forduló:  
   Terminus: 2019. június 18. 8:00 (kedd)
(csak abban az esetben, ha még nincs meg a szükséges létszám)

Felvételi vizsga helyszíne:
Építészeti Szakközépiskola - SOŠ stavebná s vjm
Gyulu Szabóa 1
929  01 Dunaszerdahely

elméleti oktatás épülete,  29 -es számú tanterem


Dunaszerdahely,  201
9. 01. 28


        
                                                                                                                               Ing. Eva Homolyová
          
                                                                                                                              az iskola igazgatója

 

Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov
denného štúdia SOŠ stavebnej s vjm v Dunajskej Strede
pre školský rok 201
9/2020


Prijímacie konanie pre školský rok 201
9/2020 v SOŠ stavebnej s vjm v Dunajskej Strede sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tab. 1: Plán prijatia žiakov  pre školský rok 201
9/2020 – študijné odbory


1. Počty žiakov a tried, ktoré možno prijať do prvého ročníka študijných odborov
SOŠ stavebnej s vjm v Dunajskej Strede  v školskom roku 201
9/2020 plánuje prijímať spolu 10 žiakov na študijný odbor  3650 M staviteľstvo (Tab.1).

2. Podmienky prijatia žiakov na štúdium do študijných odborov
Do prvého ročníka študijného odboru v SOŠ stavebnej s vjm v Dunajskej Strede (vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal:
- nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy),
- má vyhovujúci zdravotný stav - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre príslušný študijný odbor,
- úspešné vykonal  prijímacie skúšky z profilových predmetov (Tab.1).

3. Kritéria prijímania žiakov do študijných odborov

- Prijatie žiaka bez prijímacej skúšky.  Podľa § 65 ods. 4 školského zákona bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiaka 9. ročníka Testovanie 9-2017 (z matematiky, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z vyučovacieho jazyka - MJL) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
- Poradie ostatných prijatých uchádzačov bude určené celkovým počtom dosiahnutých bodov. Každý žiak získava bodové ohodnotenie, ktoré sa skladá zo súčtu bodov podľa nasledovných kritérií:

Tab. 2: Kritéria prijímania žiakov do študijných odborov


Oblasti hodnotenia žiakov

Maximálny počet bodov
, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií sa stanoví ako súčet získaných bodov v časti A
D (Tab. 2). Žiak môže získať maximálne 270 bodov.

A: Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas štúdia na ZŠ

Žiakom budú pridelené body podľa výsledkov získaných v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré dosiahli  na konci prvého polroku 9. ročníka ZŠ takto
:


B: Za výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach a olympiádach môže žiak získať
nasledovné bodové ohodnotenie:C: Bodové hodnoty za výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka  - MONITOR  2017 (maximálny počet bodov je 120)
- zo SJSL
40 bodov,
- z MAT – 40 bodov,
- zo MJL – 40 bodov

Percentá, ktoré žiak získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a slovenská  literatúra, matematika a maďarský jazyk a literatúra ( každý predmet samostatne ) sa do celkového bodového hodnotenia žiaka započítajú nasledovne:


D: Výsledky prijímacej skúšky  (maximálny počet bodov je 90):
pre študijný odbor: 3
650 M staviteľstvo
a) test – slovenský jazyk a slovenská literatúra – 30 bodov,
b) test – matematika – 30 bodov,
c) test – maďarský jazyk a literatúra –
30 bodov.

Kritérium úspešnosti:

- Žiak bol úspešný na prijímacom konaní, ak získal z celkového počtu bodov najmenej 70 bodov, a z toho na prijímacích skúškach z profilových predmetov spolu najmenej 40 bodov.  

4. Termíny  a miesto konania prijímacích skúšok pre študijné odbory
I. kolo:

      1. termín: 13. máj 2019 o 8:00 (pondelok)
      2. termín: 16. máj 2019 o 8:00 (štvrtok)
II. kolo   
      Termín: 18. jún 2019 o 8:00 (utorok)
(iba v prípade, že sa v 1. kole nenaplní dostatočný počet žiakov)
Miesto konania prijímacích skúšok:
SOŠ stavebná s vjm
Gyulu Szabóa 1,
929  01 Dunajská Streda
budova teoretickej výchovy, učebňa č. 29.

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky z matematiky


pre študijný odbor :
3
650 M staviteľstvo

Prijímacia skúška z matematiky bude konaná písomnou formou. Bude ju tvoriť 15 úloh.

 • Trvanie prijímacej skúšky z matematiky – 50 minút.

 • Maximálny celkový počet získaných bodov za písomnú skúšku z matematiky – 30 bodov.

 • Obsah prijímacej skúšky bude v súlade s platnými učebnými osnovami základných škôl pre predmet matematika. Prijímacia skúška z matematiky bude pozostávať z úloh nasledovných oblastí:

        - racionálne čísla (počítanie s desatinnými číslami a so zlomkami),
        - pomer, úmera, percentový počet,
        - výrazy a ich úpravy,
        - lineárne rovnice s jednou neznámou,
        - pravouhlý trojuholník, Pytagorova veta,
        - obvody a obsahy rovinných útvarov,
        - povrchy a objemy telies – kocka, kváder, hranol, valec.

 • Povolené pomôcky, ktoré žiaci môžu používať počas písomnej skúšky z matematiky:

        - písacie a rysovacie potreby, kalkulačka, opečiatkované pomocné papiere A4.

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z maďarského jazyka a literatúry


pre študijný odbor :
3
650 M staviteľstvo

 • Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a  z maďarského jazyka a literatúry bude konaná písomnou formou. Bude ju tvoriť 15 testových položiek. V teste sa budú vyskytovať dva typy úloh:

    - úlohy s uzavretou odpoveďou – so 4 možnosťami výberových odpovedí (A, B, C,D);
    - úlohy s krátkou odpoveďou.

 • Trvanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry – 50 minút.

 • Maximálny celkový počet získaných bodov za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a  z maďarského jazyka a literatúry – 30 bodov.

 • Obsah prijímacej skúšky bude v súlade s platnými učebnými osnovami základných škôl pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a  z maďarského jazyka a literatúry bude pozostávať z otázok z nasledovných oblastí:

    - zvuková rovina jazyka,
    - lexikálna rovina jazyka – slovná zásoba,
    - morfologická rovina jazyka – tvaroslovie,
    - syntaktická rovina jazyka – skladba, veta, súvetie,
    - literatúra - prehľad základných literárnych diel a autorov.

 • Povolené pomôcky, ktoré žiaci môžu používať počas písomnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a  z maďarského jazyka a literatúry

    - Písacie potreby – modré alebo čierne guľôčkové pero.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní
1. Každému uchádzačovi o štúdium bude počas konania prijímacej skúšky pridelený číselný kód.
2. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené po spracovaní údajov do troch pracovných dní na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na
   internetovej             stránke školy: www.sosstavds.sk. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne resp. neúspešne.
3. Riaditeľka SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede rozhodne o prijatí - neprijatí žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií. Po zverejnení výsledkov
            prijímacieho konania vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy.
4. Škola odošle uchádzačovi písomné rozhodnutie o jeho prijatí do troch dní od termínu konania prijímacej skúšky. Zároveň oznámi zákonnému zástupcovi
        žiaka termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
5. Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov vydá riaditeľka školy rozhodnutie o neprijatí žiaka pre nedostatok
   miesta. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
6. Ak sa uchádzač nezapíše na štúdium do stanoveného termínu, riaditeľka školy postupuje podľa zákona o správnom konaní o zrušení rozhodnutia o prijatí, a škola ponúkne voľné miesto ďalšiemu uchádzačovi.
7. V prípade integrovaných žiakov bude na základe špeciálno-pedagogickej a zdravotnej dokumentácie po konzultácii so špeciálnym pedagógom zohľadnené jeho postihnutie pre požadovaný odbor.
8. Ak sa naplní plán výkonov v 1. kole (májový termín), 2. kolo (júnový termín) sa nekoná. Kritéria sú platné aj pre 2. kolo.
9. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, bude neplatné (v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.
10. Pri rozhodovaní o prijatí bude zohľadnená zdravotná spôsobilosť uchádzača. Pri rovnosti získaných bodov budú uprednostnení žiaci, ktorí získali väčší počet bodov na prijímacích skúškach z matematiky. Ak nerozhodnú o poradí tieto kritéria, rozhodne o prijatí prijímacia komisia.
11. Podmienkou definitívneho prijatia žiaka je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
12. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca a prijatý uchádzač na riaditeľstve školy. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ,  rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz totožnosti.
13.  Kritéria boli prerokované a schválené pedagogickou radou SOŠ stavebnej s VJM v Dunajskej Strede  dňa
28. 01. 2019.V Dunajskej Strede, dňa 28. 01. 2019


                                                                                                              Ing. Eva Homolyová
       
                                                                                                       riaditeľka SOŠ stav.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz