- sosstavds

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Felvételi kritériumok Podmienky prijatia

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania
pre prijatie žiakov do prvého ročníka nadstavbového štúdia v študíjnom odbore
stavebníctvo 3659 L na dennú alebo  externú formu


        Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 sa vydávajú v zmysle §69 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Počty žiakov a tried, ktoré možno prijať do prvého ročníka študijných odborov nadstavbového štúdia
O počte tried a žiakov v  triede nadstavbového štúdia rozhodne riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom každoročne do 30. apríla.

2. Podmienky prijatia žiakov na štúdium do študijných odborov nadstavbového štúdia
Do prvého ročníka študijného odboru  nadstavbového štúdia v SOŠ stavebnej s vjm v Dunajskej Strede (vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý :
úspešné ukončil  3. ročníka strednej odbornej školy a získal stredného odborného vzdelania v príslušnom trojročnom učebnom odbore stanovenou   vyhláškou MŠ SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách,
úspešné absolvovaal záverečné  skúšky.
má vyhovujúci zdravotný stav - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre príslušný študijný odbor,

3. Kritéria prijímania žiakov do študijných odborov nadstavbového štúdia
 V zmysle § 69 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších     predpisov, v  platnom znení  budú uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.
 Bez prijímacích skúšok do dennej a externej formy nadstavbového štúdia je možné prijať prihlásených žiakov podľa dosiahnutého priemeru za 1. polrok 3. ročníka v učebnom odbore, na ktorý nadväzuje odbor nadstavbového štúdia.
 Priemer známok sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia.  V prípade rovnakého priemeru rozhoduje lepší študijný priemer dosiahnutý z  predmetov SLF, MJL a ANJ alebo NEJ.  
  Uchádzači  podľa dosiahnutého priemeru za 1. polrok 3. ročníka v učebnom odbore  budú prijímaní do plánovaného počtu žiakov v triede nadstavbového štúdia.  

4. Termín podania prihlášky
• Prihlášku na štúdium je potrebné podať do 31. mája 2018.
• Uchádzači , ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2018.
• K prihláške žiak  priloží:
  - žiadosť
  - životopis
  - fotokópiu koncoročných vysvedčení z 1. - 2. ročníka
  - fotokópiu koncoročných vysvedčení z 3. ročníka (dodatočne)
  - fotokópiu výučného listu (dodatočne)
  - fotokópiu vysvedčenia o záverečnej skúške (dodatočne)
  - fotokópiu dodatku k vysvedčeniu o  záverečnej skúške (dodatočne)

Ďalšie informácie o prijímacom konaní
• Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí budú požadovať v prvom ročníku nadstavbového štúdia individuálne začlenenie do bežnej triedy strednej školy, priložia k prihláškovým materiálom nasledovné doklady:

  - písomnú žiadosť o individuálne začlenenie žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy pre školský rok 2015/2016,
  - individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol vzdelávaný v SOŠ,
  - aktuálnu správu o psychologickom a  špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.             
Každému prihlásenému uchádzačovi bude priradený číselný kód pre ochranu osobných údajov pri  zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania.
•  Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa ukončenia prijímacieho konania. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľ školy termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium  je neplatné. Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania
 Kritériá pre prijímacie skúšky boli prerokované v pedagogickej rade dňa 29.01.2018.

V Dunajskej Strede, dňa 29. 1. 2018
        

                                                                                                                                                   
Ing. Eva Homolyová
          
                                                                                                                                         riaditeľka SOŠ stav.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz