- sosstavds

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Projektjeink Projekty

Čo je to zelená škola?


Aj naša škola, Stredná odborná škola stavebná s VJM Gy. Szabóa  č.1 v Dunajskej Strede sa tiež zapojila v šk.r. 2016/2017 do celosvetového ekoprogramu „ Zelená škola“.

Program Zelená škola (Eco - Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú  zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy  spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú  k pozitívnej zmene .
Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné  zmeniť naše konanie . Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.
Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj  tvorivého a kritického myslenia . Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu  medziľudských vzťahov a atmosféry  prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.


Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;

  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;

  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;

  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;

  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.


2.  Kolégium Zelenej školy na našej škole

V rámci programu „Zelená škola" bolo vytvorené Kolégium Zelenej školy dňa 06.12.2016.

Cieľom kolégia je naplánovať, usmerňovať, pomáhať a realizovať vytýčené ciele akčného plánu školy a ekoprogramu ZŠ.

Členovia kolégia sú nasledovní:   Ladislav Lang koordinátor programu ZŠ, Ing .Eva Homolyová riaditeľka školy, Mária Vasík vyučujúca odborných predmetov, Ing. Róbert Fenes vyučujúci odborných predmetov, Adriana Nagyová majsterka odborného výcviku ,Regina Peller žiačka I.M triedy, Nikola Oroszi žiačka I.M triedy, Szabolcs Guruncz žiak I.M triedy, Eva  Gurunczová rodič, Katarína Szőgyi upratovačka.

3. Realizácia miniskalky  „Evergreen"  na školskom dvore termín realizácie máj/jún 2017.
Cieľom našej spoločnej snahy je vytvorenie  miniskalky na školskom dvore medzi budovou školskej jedálne a školského internátu. V  našom pláne figuruje  vysadanie  minimálne 40 kusov  miniatúrnych vždyzelených rastlín, aby sme celý rok mali „ štipku“ jari.

Miniskalka „ Evergreen" /plán/

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz