- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánkról O škole > Szakmák - Učebné odbory

A festő szakmai képzés célja, hogy a tanulók képesek legyenek :

 •     tapéták eltávolítására és ragasztására,

 •     plasztikus masszamunkák elkészítésére,

 •     ragasztott hőszigetelőrendszerek elkészítésére,

 •     mindennemű festékanyag bel-és kültéri használatára a megfelelő szerkezeteken.

3675  H maliar

Absolvent vie:                                                                      

 •     používať odbornú terminológiu a symboliku v rozsahu odboru 3675 2  maliar,

 •     uplatňovať zásady technickej normalizácie a štandardizácie v rozsahu  odboru 3675 2  maliar,

 •     dodržiavať zásady technického zobrazovania v rozsahu odboru 3675 2  maliar,

 •     vypracovať technickú dokumentáciu zhotovenia jednoduchého výrobku/konštrukcie v odbore  3675 2  maliar,

 •     čítať technickú dokumentáciu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, schémy, pracovné návody, vedieť ich používať v pracovných     činnostiach v rozsahu odboru 3675 2 maliar,

 •     využívať jednoduché počítačové aplikácie v rozsahu svojho odboru,

 •     zvoliť si a používať vhodné materiály,  technologické postupy a technické vybavenie v rozsahu  odboru 3675 2  maliar zhotovovať     amontovať výrobky a konštrukcie v rozsahu odboru 3675 2  maliar,

 •     vykonávať činnosti v oblasti výrobnej kontroly a kontroly kvality výrobkov v rozsahu svojho odboru,

 •     používať, resp. navrhnúť vhodné spôsoby skladovania, manipulácie, dopravy, výroby a montáže materiálov, výrobkov/konštrukcií v      rozsahu odboru 3675 2  maliar,

 •     byť manuálne zručný v rozsahu svojho odboru, ovládať technologické postupy a organizáciu odborných a pomocných maliarských     prác,

 •     ovládať prípravu a nanášanie špecifických maliarských materiálov pre maľby a nátery na rôzne druhy podkladov,

 •     robiť čistú, starostlivo prevedenú prácu s citom pre materiál, estetický vzhľad,  prevedenie a hodnotu výrobku v odbore 3675 2  maliar,

 •     uplatniť vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania a predaja v rozsahu svojho odboru,

 •     dodržiavať a realizovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce aj ochrany pred požiarom v rozsahu odboru     3675 2  maliar,

 •     byť schopný zistiť a odstrániť závady a možné riziká pri prácach vo svojom odbore,

 •     poskytnúť prvú pomoc pri náhlej chorobe alebo úraze v rozsahu príslušného odboru,

 •     určiť možné zdroje  znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou v odbore,

 •     vykonávať potrebné výpočty, ovládať výpočet spotreby stavebných materiálov vzhľadom k zvoleným pracovným postupom,

 •     ovládať špecifické maliarské práce a techniky na rôznych druhoch podkladov,

 •     pracovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, šetriť energiou, používať  materiálové a výkonové     normy,

 •     dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,

 •     vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,

 •     dodržiavať normy a parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb,

 •     rozlíšiť stavebné materiály, prevziať a pripraviť ich pred spracovaním,

 •     pripravovať, používať a udržiavať vhodné pracovné prostriedky a drobnú mechanizáciu podľa špecifikácie,

 •     vykonávať jednoduché betonárske práce,

 •     ovládať základné pracovné postupy pri ručnom opracovaní dreva, kovov, plastov a sadrokartónu,

 •     osadiť ľahké stavebné konštrukcie, ktoré súvisia s úpravou interiérov,

 •     zhotoviť jednovrstvovú omietku,

 •     vykonávať priebežnú kontrolu zvislých  a vodorovných rovín, výšok a spádov pri všetkých        pracovných činnostiach,

 •     montovať  demontovať jednoduché lešenie,

 •     vykonávať jednoduché izolatérske práce,

 •     vykonávať dokončovacie práce na stavbe, upratovať od zbytkov materiálov a odpadkov,

 •     chrániť jestvujúci porast, zelené plochy a vodné zdroje počas výstavby,

 •     vykonávať jednoduché terénne úpravy,

 •     dodržiavať zásady a predpisy bezpečnosti práce a ochrany zdravia, hygieny práce, ochrany pred požiarmi,

 •     zaobchádzať s protipožiarnym zariadením.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz