- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fontos információk Dôležité isnformácie

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 01.07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ  v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v LV č. 3328 ako budova „Školská jedáleň“ vedenú na parcele č. 552/1 zo súpisným číslom 5610. Nehnuteľnosť je umiestnená na ul. Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle  „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.
   V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná odborná škola stavebná s vjm Dunajská Streda – má zámer ponechať do nájmu nebytové priestory (školský bufet) nachádzajúce sa v budove „Školská jedáleň" v celkovej rozlohe 23 m². Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu je súčasťou budovy so samostatným vchodom.
Cena: Minimálna cena nájmu za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 20,00 EUR/ m²/rok.  V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za poskytnuté služby.
Doba nájmu:  5 rokov.

   Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „BUFET" v lehote do 25.08.2018 na adresu: SOŠ stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda.

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 01.07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ  v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v LV č. 3492 ako  „Športové ihrisko“ vedenú na parcele č. 535 zo súpisným číslom 5610. Nehnuteľnosť je umiestnená na ul. Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda. V súlade s vyššie uvedeným  Stredná odborná škola stavebná s vjm Dunajská Streda – má zámer ponechať do nájmu nebytové priestory (okraj športového ihriska) v celkovej rozlohe 25,6 m².

Cena: Minimálna cena nájmu za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 1,00 EUR/ m²/rok.  
Doba nájmu:  15 rokov.

   Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Nájom“ v lehote do 15.08.2016 na adresu: SOŠ stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01   Dunajská Streda.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz