- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánkról O škole > Nevelési tanácsadó - Výchovný poradca

Práca výchovného poradcu:

a/ „plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,“

b/ „venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom“,

c/ „poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania,“

d/ „sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.“

- v spolupráci s triednymi učiteľmi rieši problémy vo výchove a vývine osobnosti žiakov,

- zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby im sprostredkúva psychologické a iné odborné služby a    aktivity,

- poskytuje konzultácie žiakom a ich rodičom, ako aj pedagogickým pracovníkom školy v otázkach štúdia na školách a pri voľbe povolania,

- veľkú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a žiakom s postihnutím, žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode na vyšší stupeň,

- na pedagogických radách informuje pedagogických zamestnancov školy o výchovnoporadenských aktivitách a práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov tried a jednotlivých žiakov,

- pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia,

- spolupracuje s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, s pedagogicko-psychologickou poradňou a inými súvisiacimi organizáciami.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz