- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fontos információk Dôležité isnformácie

Ing. Robert Fenes

Profil  školy


Názov školy: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským
                     Építészeti Szakközépiskola

Adresa školy : Ul. Gyulu Szabóa č.1    929 01 Dunajská Streda


Stručná charakteristika školy:

      SOŠ stavebná je komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré poskytuje vzdelávanie v  subkategóriach  ISCED 3A a 3C určené:
k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce, získanie prvej odbornej kvalifikácie a  možnosti pre vstup aj do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania na ISCED 4 alebo 5. Vzdelávací proces na škole v maximálnej miere rešpektuje požiadavky trhu práce v regióne. Tomu je  prispôsobená štruktúra učebných odborov, ako aj obsah vzdelávania jednotlivých odborov. Škola do dnešného dňa zachovala svoj pôvodný zámer, pripraviť učňov pre stavebnú výrobu v profesiách: maliar, klampiar, stolár, murár, tesár, inštalatér, čalúnnik, podlahár, tesár, viazač- aranžér kvetín. Absolventi týchto odborov môžu po získaní výučného listu pokračovať dennou formou štúdia, alebo v štúdiu popri zamestnaní a získať maturitu v odbore stavebníctvo. Odborný výcvik má nezastupiteľné miesto vo výchove žiakov, ktorí sa pripravujú na kvalifikované robotnícke povolania pre vytvorenie základných praktických zručností a osvojenie si správnych pracovných návykov. Odborný výcvik sa prevádza hlavne vo vlastných dielňach a čiastočne u vybraných podnikateľov a firiem. Študenti pracujú na rôznych budovách a stavbách. Takto koncipovaná príprava umožní na jednej strane lepšiu adaptáciu žiakov po ukončení školy vo výrobnom procese, na druhej strane podnikatelia majú možnosť  pripraviť budúcich zamestnancov pre svoje firmy.


Učebné a študijné odbory na  SOŠ stavebnej:

Kód              Učebný odbor

3661 H              murár
3355 H              stolár
3678 H              inštalatér
3675 H              maliar
3663 H              tesár
4569 H              viazač- aranžér kvetín


Študijný odbor:

3654 L stavebníctvo – štúdium ukončené maturitnou skúškou


Nové štvorročné odbory:


3650 M
           staviteľstvo
3918 M            Technické lýceum  
4211 M 17      
Záhradníctvo -  viazačstvo a aranžérstvo

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz