- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kiállítások, versenyek és projektek Výstavy, súťaže a projekty > Versenyek - Súťaže > Visegrad Fund V4

Vzdelávanie odboru suchá technológia v krajinách V4
Osvedčená prax v súťaži učňov
Supported by the
International Visegrad Fund’s
Standard Grant No. 21520182Obsah:

1.   Úvod
2.   Partneri projektu
3.   Predstavenie partnerov
    3.1   Stredná škola strojárska, stavebná a dopravná v Liberci
    3.2  Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede
    3.3  Poľská asociácia sádry - PSG
4.   Súťaž žiakov v suchom murovaní
    4.1  Účastníci
    4.2  Projekt
    4.3  Nástroje
5.   Osvedčená prax vzdelávania suchej technológie a profesijnej orientácie uchádzačovo zamestnanie
    5.1   Publikácie – publikačná činnosť
    5.2  Webové stránky
    5.3    Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a projekty mobility:
    5.4  Odborné súťaže
    5.5  Profesijná orientácia mladých uchádzačov o zamestnanie
6.   Záverečné zistenia


Úvod

Suchá technológia, ďalej len suché murovanie, je v krajinách strednej a východnej Európy pomerne nové pracovné odvetvie a systém vzdelávania v tejto profesii je v jednotlivých krajinách V4 odlišný. Cieľom nášho projektu bolo porovnať súčasnú situáciu v odbornom vzdelávaní v oblasti suchého murovania v krajinách V4 a zorganizovať súťaž pre žiakov tohto odboru. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo najprv potrebné, aby partneri porovnali súčasnú situáciu a potom následne aj demonštrovali príklady dobrej praxe v ich vzdelávacích systémoch.

Z politických a ekonomických dôvodov sa techniky suchého murovania objavili v krajinách V4 o niekoľko desaťročí neskôr ako v krajinách západnej Európy. Spôsob vzdelávania v tejto profesii je v krajinách V4 rôzny. V niektorých krajinách je táto profesia registrovaná a vzdelávanie v tomto odbore je poskytované už mnoho rokov, alebo aspoň v posledných rokoch. Na Slovensku však  suché murovanie je  spomenuté ako súčasť iných stavebných profesií. Pretože technické predpoklady v tejto profesii sú na celom svete rovnaké, je dôležité zladiť obsah a metódy výučby vzdelávania v tejto profesii aj v krajinách V4. V opačnom prípade sa budú mladí ľudia  vzdelávať v tejto profesii  nedostatočne, a nebudú úspešní vo svojom odbore ani vo svojej vlastnej krajine, ani   na európskom trhu práce.

Na prvom stretnutí v Liberci predniesli zástupcovia partnerov prezentácie o stave vzdelávania v oblasti suchého murovania v jednotlivých krajinách.

Následne boli prediskutované ďalšie nevyhnutné kroky a ciele projektu a stanovili podmienky plánovanej súťaže v suchom murovaní (počet účastníkov, vekový limit, výber účastníkov, spôsob nácviku, atď.).Stretnutia sa konali vždy v iných, v projekte zúčastnených krajinách a mestách - v Liberci, Budapešti a Varšave - a v každej krajine účastníci navštívili aj odbornú školu.

Po úvodnom stretnutí v Liberci partneri koordinovali výber a výcvik členov národných tímov (každý tím mal dvoch členov). Tí sa potom v dňoch 18. - 20. apríla 2016 zúčastnili na medzinárodnej súťaži v suchom murovaní v Budapešti.

Táto súťaž v suchom murovaní sa konala súčasne s maďarskou národnou  súťažou profesií tzv. (Szakma Sztár Fesztivál) v areáli EXPO, ktorý v priebehu súťaže navštívilo viac ako 2000 mladých ľudí a odborníkov z odboru suché murovanie zo všetkých kútov Maďarska. Zároveň sa tu konalo ďalšie stretnutie partnerov, počas ktorého bola prerokovaná štruktúra záverečnej  publikácie.

Posledné stretnutie partnerov prebehlo vo Varšave. Tu bol projekt vyhodnotený, boli definované závery projektu, prerokované príklady dobrej praxe vo vzdelávaní v oblasti suchého murovania v krajinách V4, štruktúra videofilmu o súťaži a text záverečnej publikácie v angličtine. Partneri zaistili preklad záverov projektu do všetkých štyroch jazykov a začali výsledky projektu aj publikovať.

2. Partneri projektu

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec (Česká republika)
CZ - 460-01 Liberec
Truhlářská 360/3
Tel: +420 488 880 400
www@sslbc.cz
Zástupca:
Jana Neubauerová
Zástupkyňa riaditeľa
Tel: +420 725 894 287
E-mail: jananeubauerova@email.cz  


SOŠ stavebná (Slovenská republika)
SK - 929 01 Dunajská Streda
Gyulu Szabóa 1
Tel: +421 315 526 741
www.soustavds.sk/
Zástupca:
Ing. Homolyová Eva
Riaditeľka
Tel :  +421 903 029 817
E-Mail: sosstavds@zupa-tt.sk


Polskie Stowarzyszenie Gipsu (Poľská republika)
PL - 00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6, lok. 313 (Budynek "Budowlani", III p.)
Tel.: + 48 22 825 28 23
www.polskigips.pl
Zástupca:
Krzysztof Baranowski
Generálný riaditeľ
Tel: +48 606 259 460
E-Mail: sekretarz@polskigips.pl  


ÉVOSZ – Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (Maďarsko)
HU – 1013 Budapest
Döbrentei tér 1.
Tel: +36 1 201 03 33
www.evosz.hu
Zástupca:
Zoltán Pete
Zástupca riaditeľa
Tel: +36 30 96 14 326
E-mail: zpete@evosz.hu

3. Predstavenie partnerov


3.1 Stredná škola strojárska, stavebná a dopravná v Liberci

Stredná škola strojárska, stavebná a dopravná v Liberci je odbornou školou zriaďovanou Libereckým samosprávnym krajom, so svojimi viac ako 700 žiakmi je druhou najväčšou školou v Libereckom kraji.

Momentálne škola poskytuje vzdelávanie v štvorročných odboroch strojárskeho, stavebného a dopravného smeru v odboroch ukončené maturitnou skúškou:

- Technické zariadenia budov
- Prevádzka a ekonomika dopravy
- Mechanik nastavovač (pre CNC obrábacie stroje)
- Mechanik nastavovač (pre CNC vstrekovacie stroje)
- autotronik
- Mechanik inštalatérskych a elektrotechnických zariadení
- Podnikanie (nadstavbový odbor)

A v trojročných odboroch ukončené výučným listom:

- Strojový technik (zámočník)
- Nástrojár
- Klampiar
- Mechanik elektrotechnických zariadení
- Stolár
- Inštalatér
- Maliar a lakovník
- Tesár
- Murár

Škola má 120 zamestnancov, z ktorých 80 sú učitelia teoretických predmetov, učitelia odborného výcviku a vychovávatelia v domove mládeže. Riaditeľom školy je Ing. Tomáš Princ. Výučba prebieha v niekoľkých objektoch umiestnených v rôznych častiach mesta - sú to dve budovy pre teoretickú výučbu, niekoľko dielní, domov mládeže s kapacitou 280 lôžok, školská kuchyňa a školská jedáleň.

Škola sa zúčastnila v  mnohých medzinárodných projektoch, a to ako aj  pre učiteľov, tak  aj pre žiakov, napríklad v projektoch Európskej únie Leonardo da Vinci, neskôr Erasmus +, operačných programov ESF, V4, alebo v spolupráci s česko-nemeckým fondom budúcnosti. Zo získaných poznatkov, skúseností a zručností čerpá pedagogický zbor samozrejme aj naďalej a používa ich napríklad pri tvorbe a inovácii školských vzdelávacích programov. To všetko prispieva k veľmi dobrej úrovni výučby a k rozširovaniu pôsobnosti školy.

Škola udržiava dobré partnerské vzťahy s mnohými firmami z libereckého regiónu aj so školami a inštitúciami zo Spolkovej republiky Nemecko, Veľkej Británie, Poľska a Slovenska.

Za rozvoj vzdelávacej sústavy v Českej republike zodpovedá Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy. Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy, obecné úrady, krajské úrady a Česká školská inšpekcia vykonávajú štátnu správu vo vzdelávaní, ktoré sa riadia školským zákonom Českej republiky.

Český vzdelávací systém zahŕňa:
- Predškolské vzdelávanie
- Základné školy
- Stredné školy
- Vysoké školy

Deti zvyčajne začínajú predškolskú výchovu (ktorá nie je povinná) vo veku troch rokov, a pokračujú v deväťročnej povinnej školskej dochádzke (základná škola) vo veku šiestich rokov. Po dokončení deväťročného povinného vzdelávania sa deti rozhodujú o svojom budúcom profesijnom zameraní a hlásia sa na stredné školy. Existuje niekoľko typov stredných škôl:
- Gymnázia pripravujú žiakov na vysokoškolské štúdium. Žiaci navštevujú osemročné gymnáziá, ktorá začínajú v jedenástich rokoch, po ukončení piatej triedy základnej školy, šesťročné gymnáziá, ktorá začínajú vo veku trinástich rokov, po ukončení siedmej triedy základnej školy ,alebo štvorročné gymnáziá, ktorá začínajú v pätnástich rokoch, po ukončení deviatej triedy základnej školy.

- Štvorročné odborné stredné školy pripravujú študentov na zamestnanie alebo na terciárne vzdelávanie. Tieto školy sa špecializujú na rôzne odbory.

- Učňovské školy (trojročné programy), ktoré pripravujú žiakov na zamestnanie. Ak absolventi tohto typu školy chcú pokračovať vo vzdelávaní na vysokej škole, môžu študovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu pre dosiahnutie maturitnej skúšky a prihlásiť sa na vysokoškolské štúdium.

Táto štruktúra českého školstva je v súlade s normami medzinárodnej štandardy klasifikácie a vzdelávania (ISCED), ktorá je schválená UNESCOM. Verejné vzdelávanie je v Českej republike bezplatné.
Suché murovanie je v Českej republike registrovaným remeslom. Vedomosti a zručnosti potrebné pre túto kvalifikáciu sú popísané v Národnej sústave kvalifikácií. K dispozícii sú publikácie, ktoré používajú učitelia v školách a na odborných kurzoch.

Niekoľko českých škôl ponúka študijný program zameraný na suché murovanie. Ide o trojročný študijný program ukončený záverečnou skúškou a výučným listom. V tomto programe študenti trávia striedavo jeden týždeň v dielňach na odbornom výcviku a jeden týždeň v škole štúdiom teoretických predmetov. Niektoré stredné školy ponúkajú kurz suchého murovania ako súčasť študijných programov murár a tesár. Na konci kurzu žiaci skladajú záverečnú skúšku, a ak sú úspešní, dostanú certifikát.

Spolupráca medzi školami, podnikmi a výrobcami stavebných materiálov je pomerne vzácna, a to predovšetkým preto, že nie je veľa študentov, ktorí majú o tento odbor záujem. Odborný výcvik absolvujú žiaci v školských dielňach, prípadne ho môžu absolvovať aj u zamestnávateľov.

3.2  Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede bola zriadená v roku 1972. Profilácia školy zabezpečuje edukáciu skoro vo všetkých odboroch stavebníctva ako: maliar, stolár, murár, inštalatér, tesár, viazač – aranžér kvetín, podlahár. Po úspešnom ukončení štúdia študenti dostanú výučný list v príslušnom odbore a majú možnosť ďalej študovať a tak získať maturitu v rámci dvojročného nadstavbového štúdia v odbore stavebníctvo. Našimi novými štvorročnými odbormi sú maturitné odbory technické lýceum a záhradník – viazač kvetín a dekoratér. Úspešne spolupracujeme aj so zahraničnými odbornými školami a pravidelne sa zapájame do rôznych súťaží ( cudzie jazyky, športové a odborné súťaže).Naši študenti sa každoročne zúčastňujú  tak  na domácich, ako aj na zahraničných veľtrhoch ( Nitra, Bratislava, Brno, Budapešť, Viedeň, Salzburg).Naša škola disponuje odbornými učebňami a dielňami, študentským domovom, vlastnou jedálňou a kuchyňou, knižnicou, telocvičňou, ako aj tenisovým kurtom a športovým ihriskom.

Okrem teoretického vzdelávania žiakov, veľký dôraz kladieme aj na praktické vzdelávanie v dotyčných odboroch.

Vzdelávací systém Slovenskej republiky

Povinná školská dochádzka na Slovensku je v súčasnosti desaťročná (od 6 do 16rokov).Edukačný proces je trojstupňový a delí sa na nasledovné fázy: základné vzdelávanie (základné školy), stredné všeobecné a odborné vzdelávanie ( gymnáziá a odborné školy),vyššie vzdelávanie ( vysoké školy a univerzity).Základné vzdelávanie na základných školách sa ďalej člení na I. stupeň / od 1. až po 4. ročník – veková kategória žiakov 6 – 10 rokov/ a na II. stupeň / od 5.  až po 9. ročník – veková kategória žiakov 10 – 15 rokov/.Žiaci základných škôl po ukončení 9. ročníka sa môžu vzdelávať na stredných školách, alebo na stredných odborných školách, ako aj na gymnáziách. Gymnáziá študentov pripravujú na vysokoškolské, alebo na univerzitné štúdium. Na stredných odborných školách žiaci môžu získať odborné vzdelanie a profesie, alebo po ukončení štúdia môžu  pokračovať v štúdiu na vysokých školách  a univerzitách. Na Slovensku rozlišujeme tri stupne vyššieho vzdelávania:

- bakalárske štúdium /Bc./
- magisterské štúdium /Mgr./
- doktorandské štúdium /PhD./

Vyučovanie suchej technológie na Slovensku

Vyučovanie suchej technológie v edukačnom procese na Slovensku nefiguruje ako samostatný odborný predmet. Základné vedomosti z tejto oblasti žiaci môžu získať v 1.ročníku a to  v rámci odborného predmetu technológia. Aby naši súťažiaci boli adekvátne pripravení na realizáciu projektu, potrebovali aj cenné a nápomocné rady  odborných referentov.

V budúcnosti plánujeme v rámci odborného vzdelávania rozširovať  hodinovú dotáciu odboru suchá technológia v stavebníctve. Doteraz je to iba  štvorhodinová dotácia, čo nestačí na osvojenie si vedomostí z tohto odboru. Preto oceňujeme a podporujeme podobné súťaže aj v budúcnosti.

3.3   Poľská asociácia sádry - PSG

17 rokov stavebného priemyslu v Poľsku

Poslaním poľskej asociácie Polish Gypsum Association - /Poľská asociácia sádry/ (PSG) je propagácia a presadzovanie  všeobecného použitia sádry ako materiálu, ktorý je pre človeka priaznivý a hodí sa do interiérov obytných a verejných budov. Táto  asociácia bola založená v roku 1999 a jej členmi sú v súčasnosti: KNAUF, (predtým Lafarge), RIGIPS, Norgips a Inštitúcia stavebnín a keramiky v Krakove.PSG je členom asociácie EUROGYPSUM (European Gypsum Association), ktorej hlavným cieľom je propagovať výrobky a systémy zo sádry, ktoré sa používajú v stavebníctve. Od roku 2005  PSG  je členom  Poľskej konfederácie stavebníctva a nehnuteľností.
Hlavným cieľom PSG je šíriť poznatky o sádre,( ktorý je taký produkt, ktorý nemá žiaden negatívny vplyv na zdravie človeka)  a výrobkov zo sádry vyhotovených  najmä pre sádrokartónové systémy, použitie suchej technológie pre usporiadanie obytných (single-rodinné a bytové domy) a komerčných (kancelárie, obchody a pod.) priestorov. PSG patrí medzi tie organizácie, ktoré  realizujú svoje projekty v týchto oblastiach:

- účasť v európskej organizácii Eurogypsum v Bruseli - od roku 2001
- spoluúčasť v poľskej konfederácii- Stavebníctvo a reality - priemyselná organizácia združujúca organizácie zamestnávateľov súvisiace s výstavbou budov -   od roku 2005
- ITeE PB v oblasti vzdelávania, najmä v oblasti; certifikovania, validácie, preskúmanie vedeckých publikácií - od roku 2010
- zavedenie novej profesie od roku 2012. "Stavba a dokončovacie práce - inštalačný program v stavebníctve" - ​​sa skladá z 3 kvalifikácií vrátane inštalácie   sadrokartónovej dosky,   školenia učiteľov a odborníkov v odbore montážnej DWS
- účasť v projektoch zo strany EÚ; Leonardo da Vinci (2013), Erasmus + (2014) a V4Visegrad (2016),
- V posledných rokoch asociácia vyvíjala propagačné činnosti  rôzneho druhu

PSG spolu s Asociáciou poľských staviteľov /SARP/ v rokoch 2003 a 2005 organizovali rôzne súťaže v oblasti architektúry pod názvom  „Sádra – umenie predstavivosti“, alebo „Sádra – umenie editácie“. Súťažiaci tím organizácie PSG v roku 2010 na medzinárodnej súťaži EUROSKILLS v Lisabone získal druhé miesto (striebornú medailu).

Takisto aj publikačná a propagačná činnosť PSG je veľmi bohatá a rozmanitá. Publikačnú činnosť tejto asociácie môžete sledovať na webových stránkach: www.polskigips.pl a www.suchazabudowa.pl .

Predsednícku funkciu  PSG za posledné dva roky zastáva pán Jaroslaw Paruzel a hlavným tajomníkom asociácie je pán Krzysztof Baranowski. Podpredsedom PSG v tomto období je pán Jaroslaw Milewski.

3.4  Národná asociácia podnikateľov stavebného priemyslu – ÉVOSZ


Národná asociácia podnikateľov stavebného priemyslu – ÉVOSZ – bola založená v októbri roku 1989 a súčasne prezentuje záujmy vyše 200 maďarských podnikateľov a firiem stavebného priemyslu na celoštátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Členmi organizácie ÉVOSZ okrem najväčších firiem stavebného priemyslu Maďarska sú aj menšie, malé a stredné podnikateľské vrstvy krajiny. Organizácia v oblasti stavebníctva podporuje malé a stredné podnikanie, informuje svojich členov o aktuálnych možnostiach podnikania a kreatívneho rastu v tomto odbore, organizuje odborné semináre a výstavy a workshopy doma, aj v zahraničí. Spoločnosť má rôzne oddelenia, ako napr. aj oddelenie suchej technológie, tým pádom podporuje aj kvalitné vzdelávanie mladých odborníkov tejto stavebnej technológie. Vďaka činnosti asociácie bola suchá technológia v roku 2002 uznaná ako nový učebný predmet a nasledovne bol vypracovaný aj tematický plán nového odboru. V praxi vyučovanie suchej technológie sa realizuje od roku 2012 na odborných školách.

Vo vyučovaní suchej technológie percentuálne zastúpenie teórie je 30% a praxe 70%.Vďaka duálnemu modelu praktické vyučovanie je realizované v 9.ročníku v školských dielňach, v 10. a 11. ročníku u súkromných podnikateľov praktizujúcich suchú technológiu so súhlasom a kontrolnej činnosti Priemyselnej a Obchodnej komory. Praktická edukácia tohto odboru  sa skladá z piatich modulov. Absolventi odboru na konci 9.ročníka musia úspešne vykonať odbornú záverečnú skúšku z každého modulu. Duálne vyučovanie na odborných školách vstúpilo do platnosti od septembra 2013. Napriek veľkej podpore a hodinovej dotácie zo strany štátu, odborné stredné školy uprednostňuje iba 20% absolventov základných škôl. Kvôli nízkym finančným ohodnoteniam práca v stavebníctve medzi mladými v súčasnosti nie je populárna. Vo výbere vhodného zamestnania pre mladých absolventov škôl poskytujú pomocné a orientačné  rady, podujatia a odborné prezentácie  aj regionálne obchodné a priemyselné komory projektmi s názvom: „ otvorené brány“.

Vzdelávací systém v Maďarsku

Hlavnou charakteristikou maďarského školského systému je decentralizácia. Kompetencie Ministerstva školstva sa obmedzujú na úlohy spojené so všeobecným riadením školstva (stanovenie kritérií a systému podmienok týkajúcich sa povinnej výučby, ako i záverečnej skúšky po ukončení stredoškolských štúdií). Miestne samosprávy riadia vyučovaciu činnosť na škôlkach, na základných a stredných školách. Rôzne inštitúcie majú samostatné rozhodovacie kompetencie nielen v organizačnej a prevádzkovej oblasti, ale aj vo veciach súvisiacich s rozpočtom.

V Maďarsku účasť detí  vo výchovno – vzdelávacej činnosti vo veku 3 až 16 rokov je povinná. Výchova v škôlkach je považovaná za prvý stupeň školského systému, ktorý je zameraný na výchovu detí vo veku od 3 do 6 rokov. Účasť na výchove tohto stupňa je od roku 2014 povinná pre každé dieťa. Ďalším stupňom  vzdelávania a výchovy sú osemročné základné školy, ale sú aj štvor – aj šesťročné základné školy, z ktorých žiaci môžu prestupovať podľa vlastného výberu na štvor- a šesť- , alebo na osemročné gymnázia. Pred dovŕšením 16 roku nie je možné začať odborné vzdelávanie, do tohto veku sa žiaci musia zúčastniť všeobecnej povinnej školskej dochádzky. Posunutie vekovej hranice pre začiatok odborného vzdelávania prinieslo zmeny v dvoch typoch škôl: v odborných školách a v učňovských školách.

Charakteristika stredných škôl – stredný stupeň vzdelávania v Maďarsku:

Typy vyučovania
Gimnázium (Gymnázium - nižšie a vyššie ročníky všeobecnej strednej školy) (ISCED 2 + 3)


pre vekové kategórie od 10/12/14 do 18 rokov


zakközépiskola (Stredná odborná škola – stredná odborná škola) (ISCED 3)


pre vekovú kategóriu od 14 do 18/19 rokov (doba vyučovania 4 - 5 rokov)


Szakmunkásképző iskola (Učňovská škola – učňovská škola) (ISCED 3)


pre vekovú kategóriu od 14 do 16/17 rokov (doba vyučovania 3 roky)


Szakiskola (Odborná škola – nadstavbová) (ISCED 2) a odborné školy (ISCED 3 )


pre vekové kategórie do 16-18-20 rokov (doba vyučovania2 + 2 roky)


Ďalším, najvyšším stupňom vzdelávania v Maďarsku je tretí /vyšší/ stupeň:

Maďarské vysoké školy sú odborne profilované a ponúkajú vzdelanie vo vlastných oboroch. Medzi vysokoškolskými inštitúciami   nachádzame vysoké školy neuniverzitného typu (főiskola), univerzity (egyetem) a akreditované inštitúcie poskytujúce odborné doškoľovanie. Maturitné vysvedčenie (érettségi bizonyítvány) je v každom prípade predpokladom pre prijatie uchádzača na vysokoškolské štúdium. V prípade niektorých vysokoškolských kurzov sú stanovené aj ďalšie, prísnejšie kritériá, akými sú napríklad jazykové skúšky, odborné vzdelanie a pod.

4.   Súťaž žiakov v suchom murovaní

4.1   Účastníci

Súťaž učňov v suchom murovaní sa uskutočnila 18. A 20.apríla 2016 v pavilóne „F" v areáli Hungexpo v Budapešti /Maďarsko/.Medzinárodná súťaž bola realizovaná v rámci súťaže odborov stavebného priemyslu a „Szakma Sztár Fesztivál“.

Na súťaži sa zúčastnili dvojčlenné skupiny z krajín V4. Účastníci súťaže boli:

Česká republika – Střední škola strojní – Liberec
Žiaci: Jaroslav Moravec
Daniel Myslikovjan
Odborný inštruktor: František Wolf

Poľská republika –Odborná škola Kazimierza Wielkiego – Radom
Žiaci: Piotr Kwiatkowski
Sebastian B.Siara
Odborný inštruktor: Sylwester Weselowski

Slovenská republika – SOŠ stavebná – Dunajská Streda
Žiaci: István Nagy
László Ferenczi
Odborný inštruktor: Tibor Dömény a František Fröhlich

Maďarsko – Odborná škola Andrása Gáspára – Kecskemét
Žiaci: Krisztián Márk Halutkai
Zoltán Novotnik
Odborný inštruktor: Mihály Szappanos a Marta Peity

4.2  Projekt

Vo dvojčlenných tímoch súťažiaci mali za úlohu zostaviť rovnú a zaoblenú časť konštrukcie a potom ich mali spojiť. Ich ďalšou úlohou bolo vytvorenie otvoru v stene a pripojenie perforovanej zvukotesnej dosky k jednej zo stien.

Najzložitejšou časťou práce bolo zostavenie oblúkových profilov a tvarovanie zaoblenej časti. Súťažiaci s takou úlohou sa stretli  po prvý krát. Napriek tomu sa im podarilo splniť zadanie v stanovenom čase a vo výnimočnej kvalite. Čím ďalej v práci na projekte pokročili, tým viac si verili a viditeľne mali aj radosť zo svojej práce.

4.3  Nástroje

5. Osvedčená prax vzdelávania suchej technológie a profesijnej orientácie uchádzačov o zamestnanie

Odbor suchej technológie /suché murovanie/ V Česku, Poľsku a Maďarsku je uznaným, osobitným odborom, oproti Slovensku, kde doteraz nefiguruje ako nezávislý odborný predmet.Práve preto  doteraz známe a užitočné informácie o poznatkoch  z praxe suchej technológie bolo možné zúžitkovať z týchto troch krajín.

5.1  Publikácie – publikačná činnosť:


V Maďarsku Oddelenie suchej technológie Asociácie ÉVOSZ  vydala prvú známu publikáciu – odbornú knihu pod názvom „ Poznatky z odboru suchá technológia“  , ktorú v roku 2014 Ministerstvo národného hospodárstva vyhlásilo za učebnicu tohto nového odboru.Učebnica spĺňa všetky kritéria odborného vzdelávania a klasifikácie v danom odbore.

Okrem publikácií  Asociácie ÉVOSZ  boli vydané aj ďalšie užitočné publikácie v maďarskom jazyku v rokoch 2000  a 2003, ako „ Príručka suchého murovania“ /ktorá bola rozšírená a prepracovaná v roku2013,/ ktoré slúžia dodnes odbornej verejnosti na určovanie kvality sádrokartónových stien.

Poľská asociácia sádry /PSG/ v roku 2015 vydala dve publikácie pod názvami: „ Systémy suchej technológie“ a „ Tehnické požiadavky  realizácie a preberania systémov suchej technológie“ ktoré používajú súkromní podnikatelia,  aj  odborné školy   v každonnej praxi pre daný odbor.

5.2  Webové stránky:

Užitočné informácie ohľadom suchej technológie nájdeme aj na stránkach krajín V4.

Česko:
                www.cechsv.cz/ - Cechy suchej výstavby  v ČR

Maďarsko:
                www.evosz.hu – ÉVOSZ – Oddelenie suchej výstavby

                www.szarazepites.eu – Oddelenie suchej výstavby

Poľsko
               www.polskigips.pl – Poľská asociácia sádry

               www.suchazabudowa.pl – Systém suchej výstavby

Slovensko:
               www.cechsv.sk - Cech suchej výstavby


5.3   Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a projekty mobility:

Keďže odbor suchá technológia/ ako aj  vyučovanie tohto odboru na odborných školách/ je  pomerne novým odborom v Maďarsku, preto je veľmi dôležitá príprava žiakov, ako aj odborných učiteľov v tomto odbore. V rámci projektov a programu  Leonardo a Erasmus +boli realizované aj ďalšie vzdelávania v Nemecku /Jena, 1999/ a Bühl /2012/ , ako aj pobyty v školiacich strediskách v Rigips /2015/ v Rakúsku a  vo Viedni v Bad Aussee.

5.4   Odborné súťaže

V odbore  suchá technológia krajiny V4 organizujú celoštátne, ako aj regionálne súťaže pre učňov odborných škôl.  Celoštátnu súťaž „ Szakma Sztár Fesztivál” každoročne v apríli organizuje Obchodná a Priemyselná komora Maďarska, ako aj ďalšie súťaže od roku 2014.

Medzinárodné súťaže učňov odborných škôl (WorldSkills, EuroSkills) každý druhý rok striedavo organizujú vždy v inom meste Európy. Poľský súťažiaci tím na medzinárodnej súťaži EuroSkills v Lisabone získal v roku 2010 striebornú medailu /druhé miesto/.Maďarský tím plánuje svoju prvú účasť na takejto súťaži  v roku 2017 v Abú Dabi. Sponzorovanie a prípravu, ako aj výber maďarského tímu realizuje Oddelenie suchej výstavby asociácie ÉVOSZ.

5.5   Profesijná orientácia mladých uchádzačov o zamestnanie


Veľmi nízky záujem o odbory a profesie v stavebnom priemysle nie je iba problémom krajín V4, ale takmer celej Európy. Obchodné komory a odborné školy, ako aj úrady práce  krajín V4, pravidelne organizujú rôzne prezentácie a odborné výstavy, aby zvýšili záujem, o tieto dôležité a na pracovnom trhu chýbajúce profesie. Také podujatia sú v Maďarsku podľa vzoru podujatia  „Noc múzeí” aj „Noc odborov”, ktoré bolo organizované v apríli 2016, podobne aj rakúske organizácie / Spolok rakúskej suchej výstavby/a české školy, ako odborná škola technická v Liberci, organizujú burzu prác.Video o tejto kampani je možné si pozrieť na stránke http://www.youtube.com/watch?v=DHJgIuE2yVQ .

6. Záverečné zistenia

Hlavným cieľom partnerov projektu bolo dozvedieť sa čo najviac o technológii suchého murovania, ako aj   efektívna výmena a porovnávanie získaných poznatkov, spolupráca medzi partnermi odborných škôl a organizácií krajín V4, ktoré  sa zúčastnili v tomto projekte.

Partneri  v záverečnej fáze projektovej činnosti sa dohodli aj na tom, že aj v budúcnosti budú naďalej spolupracovať. Ďalším cieľom v pláne partnerov  figurujú okrem tejto spolupráce aj programy mobility pre odborných učiteľov a učňov tohto odboru.

V rámci projektu v apríli 2016 sa uskutočnila súťaž učňov odboru suché murovanie, kde okrem možnosti pobytu v zahraničí a zblíženia sa študentov, žiaci si mohli vymeniť svoje poznatky v danom odbore a tak získať nové skúsenosti v tejto oblasti stavebníctva.

Súťažiaci neboli zvedaví iba na svoje vlastné zadania, ale boli zvedaví aj na konkrétne riešenia ostatných súťažiacich. Súťaž prebehla v radostnej, vynikajúcej pracovnej atmosfére. Mala podobnosť medzinárodnej súťaže. Partneri v budúcnosti budú naďalej hľadať možnosti spolupráce a financovania na projekty a programy mobility krajín V4.

Výborným vyvrcholením tejto spolupráce môže byť aj medzinárodná súťaž EuroSkills, ktorá sa uskutoční v Budapešti v roku 2018.

V decembri 2016

Jana Neubauerová – CZ

Ing. Eva Homolyová – SK

Krzysztof Baranowski – PL

Zoltán Pete - HU


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz