- sosstavds

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Výzva na predloženie cenovej ponuky


v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda    
Zastúpený: Ing. Robert Fenes – riaditeľ školy                     
IČO:  00351831
DIČ:  2021139890                                  
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová
Sídlo organizácie: ul. Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda                 
Tel: 031/590 56 13                               
e-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

2.  Predmet zákazky:
     Zateplenie objektu – výmena okien
 
   Kód CPV:
               45214320-9 – stavebné práce na  objektoch stredných odborných škôl
               45421100-5  Montáž dverí a okien a súvisiacich prác
               45440000-3  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
               45262520-2  Murárske práce
               45111300-1  Demontážne práce
               45111200-0  Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky „Zateplenie objektu – okná“ na budove „Prístavba“ Strednej odbornej školy stavebnej s VJM Dunajská Streda.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia prístavby školy, ktorá predstavuje  odstránenie jestvujúcich okien a dverí, odstránenie vonkajších a

vnútorných parapetov,  dodávka  montáž nových plastových okien s min. 6-komorovým rámom s trojsklom, K=0,6, dodávkou a montážou
vonkajších a vnútorných parapetov. Súčasťou rekonštrukcie sú dokončovacie murárske práce okolo okien,  vymaľovanie stien  po  murárskych
prácach, vyčistenie priestoru po ukončení stavby a likvidácia  vzniknutého odpadu zákonným spôsobom. Podrobný rozsah rekonštrukcie je
uvedený v  priloženom výkaze výmeru, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy. Obhliadka miesta realizácie sa doporučuje. Kontaktná osoba podľa
bodu 1.

4. Miesto a termín poskytnutia služby:
   Miesto:  Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda
  
Termín a lehota dodania služby: 60 dní od účinnosti ZoD,   

5.
Komplexnosť dodávky a typ zmluvy:
   Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   
   Výsledkom  verejného  obstarávanie  bude   zmluva   o dielo  uzavretá podľa  ust.  § 536  
   a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
                                                                                                                                  
6.
Predpokladaná hodnota zákazky: 74 219.66 EUR bez DPH          

7.
Lehota na predkladanie ponúk:
Do 19.07.2019 do 9.45 hod. na podateľňu Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska č.10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom:

Zateplenie objektu – výmena okien pre SOŠ stavebnú s vjm– Dunajská Streda - súťaž – „NEOTVÁRAŤ“.

8.
Otváranie obálok s ponukami:
    Dňa 19.07.2019   o 10.00 hod. na adrese Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č.10, 917 01 Trnava, kanc.č.208..

9. Podmienky financovania  zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa, verejný   obstarávateľ neposkytuje zálohové platby,

splatnosť faktúr do 30  dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do   profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e)  - je oprávnený dodávať tovar,

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si  splnenie podmienky účasti  podľa § 32 ods. 1 písm. e)   overí na verejne
dostupných portáloch obchodného registra alebo  živnostenského registra, resp. iného relevantného registra,
b) uchádzač musí spĺňať  podmienku podľa §32 ods.1 písm. f)  ZVO ( nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania  alebo  obvyklého pobytu
.

11. Pokyny na zostavenie ponuky:
Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako

cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob
stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v
mene euro. Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie o poskytnutí súhlasu k spracovaniu  osobných údajov (podľa zákona č. 4 28/2002 Z .z. o
ochrane osobných údajov) pre potreby uvedeného prieskumu trhu. Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do
hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená

12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
         -  samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo  
            uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria (je prílohou č.1 tejto výzvy)
         -  podpísaný návrh Zmluvy o dielo (návrh ZoD je prílohou č.2 tejto výzvy)
         -  ocenený výkaz výmer ( výkaz výmer je prílohou č.3 tejto výzvy )
         -  čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený   
              konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania   
             alebo  obvyklého pobytu (podľa §32 ods.1 písm. f)  ZVO ). ( príloha č. 4 tejto výzvy),

     Cenová ponuka  a návrh zmluvy o dielo musia byť podpísané štatutárnym zástupcom
     uchádzača.


13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
    najnižšia celková cena za predmet zákazky v eur s DPH  
    (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)

14. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo

verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným
možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu
predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a
predložením cenovej ponuky znáša výhra dne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Prílohy: 1)   návrh  uchádzača na o plnení kritérií,
             2)  návrh zmluvných podmienok,
             3)  výkaz výmer
      
      4)  zákaz  na účasti vo verejnom obstarávaní – čestné vyhlásenie

                                                                     


 V Dunajskej Strede, dňa                            

                                                                                                        Ing. Robert Fenes
                                                                                                            riaditeľ školy                     Príloha č. 1)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúkNázov zákazky: SOŠ stavebná s vjm .Dunajská Streda „ Zateplenie objektu – okná“

Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača: .........................................................
Sídlo uchádzača: ...........................................................
IČO uchádzača: ............................................................
E-mail kont. osoby: ......................................................
Telefón kont. osoby: ....................................................

                                                                                                                              Príloha č. 4


Zákaz  účasti vo verejnom obstarávaní
 podľa §32 ods.1 písm. f)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaníČestné vyhlásenie uchádzač
podľa §32 ods.1 písm. f)  ZVO ( nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla,
miesta podnikania  alebo  obvykléhoUchádzača,   meno a  priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v mene uchádzača


                                                ....................................................................................................................................


Verejné obstarávanie  SOŠ stavebná s vjm .Dunajská Streda „ Zateplenie objektu – okná“
čestne vyhlasujem, že
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím

v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania  alebo  obvyklého pobytu
Meno a priezvisko, titul: .............................................


Funkcia: .......................................................................


Podpis: ........................................................................


ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

I.
ZMLUVNÉ  STRANYObjednávateľ:     
    
Názov a adresa:    
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda
                                    ul. Gyulu Szaboa 1, 929 01 Dunajská Streda

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných:                       Ing. Robert Fenes
– riaditeľ školy
b) technických:                 
bankové spojenie:                 Štátna pokladnica
IBAN:                                   SK1981800000007000496335                                      
IČO:                                      00351831                            
DIČ:                                      2021139890                          
číslo telefónu:                       031/5524217             
e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov a adresa:   
Zastúpený:  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných:     
b) technických:                               
bankové spojenie:  .
č. účtu:  
IČO:  
IČ pre DPH:  
č. tel.:
E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
II.
PREDMET  ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je realizácia zmeny stavby „Zateplenie objektu okná (ďalej len „dielo“). Vykonanie diela spočíva v realizácií
stavebných prác na  objekte prístavby  školy. Rekonštrukcia predstavuje odstránenie jestvujúcich okenných výplní, odstránenie  vnútorných
a vonkajších parapetov, dodávka a montáž nových plastových okien   s minimálnym  6 - komorovým rámom s  3 tesneniami, s izolačným
trojsklom minimálnym  koeficientom prestupu tepla  Ug= 0.6 W/m2k a dodávkou a montážou vnútorných a vonkajších parapetov. Súčasťou
rekonštrukcie je odstránenie jestvujúcich okien, parapetov, potrebných stavebných úprav okenných otvorov  a ekologická likvidácia  odpadu
vzniknutého pri stavebných prácach.
 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa a  
riadne  a  včas  zhotovené  dielo  odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie
cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. IV tejto zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, predloženej ponuky, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy, v  rozsahu
rozpočtu stavby, ktorý je  prílohou č. 2 tejto zmluvy a v súlade so špecifickými podmienkami  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisku, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach; vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe
technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela
potrebné.
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal
Zhotoviteľ.
 Miesto vykonania prác:  Stredná  odborná  škola  stavebná  s  VJM , ul. Gyulu Szaboa 1,   929 01 Dunajská Streda.

III.
KVALITA  PREDMETU  DIELA

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo
spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi.
fotodokumentácia  o vykonaných   kontrolných   činnostiach  na  častiach  diela  zakrytých  v čase realizácie,  zápisy, protokoly a osvedčenia o
vykonaných skúškach,
certifikáty a vyhlásenia o zhode  použitých materiálov, potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené),
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.


IV.
CENA  ZA DIELO


4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:


         Cena bez DPH                                         
         €
         DPH 20 %                                         €
          
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
          Cena za
dielo celkom s DPH                            €
                          
         
(slovom:   eur,  centov)

4.2 Podrobná špecifikácia  ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy
rozpočet
stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri
stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: oboznámil sa miestom rekonštrukcie objektu prístavby školy,  preveril miestne podmienky na stavenisku,
zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,  v dohodnutých zmluvných
podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4.4 Cena za  dielo uvedená v bode 4.1 zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie
súvisiace práce, ktoré budú potrebné  pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
4.5 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok
podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch platných na území SR,
- normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch,
b) podmienok realizácie diela ak sú potrebné:
- vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania
komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie vzniknutého odpadu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na  zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác.
4.6 Zhotoviteľ  sa nemôže dovolávať a  uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia súťažných  podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
d) nedostatočnej prípravy projektu,
e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
4.7  Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady
s výkazom výmer.

4.8 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je
zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
4.9 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov oproti predmetu diela
v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť.
Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov
vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov.
Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedených v čl. 1
bode1.1 tejto zmluvy.
4.11 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že
pri realizácii diela nepoužije .materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje
iné vady a nedostatky.V.
ČAS  PLNENIA


5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa  čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase.
     Termín začatia prác: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
     Termín ukončenia diela aj s vyprataním staveniska: do 60  dní od začatia prác.
5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek  udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu
predmetu diela s dôsledkom na omeškanie  s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1.
5.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich
na jeho strane o 5 a viac pracovných
dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie
zmluvy a Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. IX. tejto zmluvy, ako aj odstúpiť od zmluvy.

5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa  dohodnutým v tejto zmluve. V
prípade, že zavinením
Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola
realizácia diela prerušená.
5.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má   Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom
mu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.VI.
PLATOBNÉ  PODMIENKY


Úhrada ceny za  dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
     a)  mesačných čiastkových faktúr a
     b)  konečnej faktúry.
Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci
zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených  v rozpočte
(príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác sa  vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických
uvedená v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.
Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu
vykonaným prácam. Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený Súpis vykonaných prác. Úhrada
čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne
uvedenom v čl. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ
si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe Súpisu
vykonaných prác písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v čl. 1 bode 1.1
tejto zmluvy.  Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a  nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa
uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených
faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry:
odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví  faktúry v 2 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry
aj konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového   dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513
/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ
je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. IV bodu 4.1. tejto
zmluvy.VII.
PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami)
podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska resp. zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá
taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné podklady, výkaz výmer ).
7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa
7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa
má za to, že s obsahom zápisu  súhlasí.
7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v  každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje
povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že
Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné
porušenie zmluvy.

7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a
všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).


7.3 Povinnosti zhotoviteľa
7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej
však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník osobe
oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v bode 1.1 čl. I tejto zmluvy.
7.3.2  Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi  v
elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela.
7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu
Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. bodu 1.1 tejto zmluvy a
následne do 3 dní doručí všetkým účastníkom.
7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné
dni vopred Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronickou
poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.
7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí,
podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú
spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.
7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto
prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby
písomného odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po
celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na
dobu realizácie stavebného diela.
7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a  v  ochrannej zóne
staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia
byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne
zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor
počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.
7.3.10 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a
postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
7.3.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a
zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských
technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác
musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
7.3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom
technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené
patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
7.3.14 Prípadnú zmenu poddodávateľa je Zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom Objednávateľa uvedeným v čl. I. o
ds. 1 tejto zmluvy. Bez odsúhlasenej zmeny môže Objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu
poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
7.3.15 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
7.3.16  Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s projektantom pri spracovaní plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo
k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických
prehliadok, údržby a opráv.
7.3.17  Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane
Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.


VIII.
ODOVZDANIE  A PREVZATIE  DIELA


Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy,
o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na odovzdanie je
Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami.
Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy
podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a
jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Ing. Robert
Fenes.
Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
osvedčenia o akosti použitých materiálov,
kópiu zo stavebného denníka,
potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené),
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela
plán užívania verejných prác,
vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a
kontrolách.
V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať
a užívať.
Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác
došlo k ich poškodeniu.
Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme  a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe
a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád
, najneskôr v termíne určenom v
zápise.
Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela,  ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.


IX.
SANKCIE

  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží  termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V bode 5.1 tejto
zmluvy,  332,
EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením vád diela v zmysle čl. X bodu 10.9 tejto zmluvy.
 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z
omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov  z dlžnej sumy za každý deň omeškania.X.
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou,
verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo má vady, ak:
nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STNEN a záväzným predpisom,
vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
vykazuje
vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. VIII bodu 8.3 tejto zmluvy,
má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri
vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade s čl. VII ods. 7.3.
bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich použití trval.
Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania
diela Objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela
Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si
dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
V prípade zabezpečenia poddodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a
následne písomnou formou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 a vady bezodplatne
odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom
uvedú:
Mená zástupcov zmluvných strán,
Dátum odstránenia vady,
Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality,
považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške
20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.


XI.
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu
vzniknutej škody.XII.
PRECHOD  VLASTNÍCTVA  A NEBEZPEČENSTVO  ŠKODY


12.1  Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo
celkom podľa čl. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s
výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na  zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho
prevzatia diela Objednávateľom.


XIII.
OSTATNÉ  USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy o druhej strane dozvedia, sa považujú za
obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia  Vyhlášky  č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.


XIV.
Zmena zmluvy

14.1   Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
14.1.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením
jednotlivých prác.
14.1.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote
dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny  z  rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien,
odporúčaných firmou CENEKON  na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20 %,
nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle  rozpočtu.
14.1.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami
v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
14.1.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku
k zmluve.
14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ
je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.
14.3 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť
ku zmene termínu výstavby, za podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
14.4 V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa odseku 14.1 a nasl. tohto čl. zmluvy.
14.5   Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného
dodatku k zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve odsúhlasený
oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať
Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny za naviac práce vo faktúre v zmysle bodu 14.2.


XV.
ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY

15.1   Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo    v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné
porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej  strane bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
15.2  Pre určenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.
15.3   Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej  trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa
bodu 15.1 od zmluvy odstúpiť,  môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
15.4   Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej  právo
odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 15.1.
15.5    Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle  oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
15.6   Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky  a zodpovednosti za
vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.XVI.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

16.1   Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné
všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
16.2  Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
6.3   Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných
podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
16.4  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
16.5  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
 Príloha č.1: Predložená ponuka
                     č.2: Rozpočet stavby.
16.6  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


V                            , dňa:                                                                                                                                 V                               , dňa
Za Zhotoviteľa:                                                                                                                                                                       Za Objednávateľa:


Výkaz výmerSTREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ s VJM

Építészeti Szakkozépiskola
Ul. Gy. Szabóa č. 1, 929 01 Dunajská Streda
Ponuka č.: 190201                                                                                   12-06-2019
 
       

Materiály:
       Profil - KBE: 6 komorový systém  so stredovým tesnením /3 tesnenia/
- bezolovnatý systém /Greenline/
- rôzne dekory, tesnenie sivé alebo čierne
       Kovanie  - celoobvodové kovanie MACO, farba strieborná
- mikrovetranie - v 45° polohe sa okenné krídlo vyklopí cca 13 mm
       Sklo  - izolačné trojsklo, plnené argónom,Float - 4/16/4/16/4  
- koeficient prestupu tepla Ug = 0.6 W/m2k
- rôzne typy /bezpečnostné, vzorkové sklá, dverové výplne/                         Záruka:
 na profil, sklo, montáž 60 mesiacov


Príplatky:
Montáž
Demontáž
Mur. práca
Vnút. parapety PVC
Vonk. parapety AL
Likvidácia odpadu

Práce :
Čistiace práce, lešenie,maliarske práce:

Príplatky celkom bez DPH:
DPH:
Príplatky s DPH

Cena zákazky celkom bez DPH:
DPH  :        
Cena celkom s DPH:

Výzva na predloženie ponuky
pre zákazky
spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka mäsových výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

  Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
  zabezpečuje pre rok 2019 dodávateľa mäsa a mäsových výrobkov:
 a.)  bravčové stehno bez kostí                      d.)  slovenská saláma         
 b.)  hovädzie zadné                                      e.)  oravská slanina
 c.)  bravčové karé                                        f.)  údená bravčová krkovička
            
   Predmetné mäsové výrobky podľa objednávky, musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu
   roka doručiť do skladových priestorov školskej jedálne. Dodávané mäsové výrobky musia byť
   čerstvé  v schladenom stave (nezmrazené).


3. Predpokladaná hodnota zákazky:
   Do 10 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2020.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
 (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
        podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
        (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
        číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
        potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
        § 128 ZVO,
 (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
        a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2,
 (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur
    s DPH.

7. Predkladanie ponúk:

  Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie
  sekretárky školy, najneskôr do: 10.04.2019 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného
  obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
  POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž mäso a mäsové výrobky.


Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 20.03.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazky v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka mrazených výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

   Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
   zabezpečuje pre rok 2019 dodávateľa zmrazených výrobkov:
 a.)  kuracie prsia                                        e.)  hrášok      
 b.)  kuracie stehná                                     f.)   fazuľové struky            
 c.)  rybie filety                                           g.)  polievková zmes
 d.)  tvrdý syr (Eidam)                                h.)  karfiol
Predmetné mrazené výrobky podľa objednávky, musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu roka doručiť podľa telefonickej objednávky  do skladových priestorov školskej jedálne.  

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
  Do 6 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu 01. 05. 2019 do 30. 04. 2020.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
 (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
        podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
        (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
        číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
        potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
        § 128 ZVO,
 (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
         a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2,
 (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur
   s DPH.

7. Predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu:
sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie sekretárky školy, najneskôr do: 10.04.2019 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
POZOR NEOTVÁRAŤ súťaž mrazené výrobky.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavdsa.sk; 20.03.2019


Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazky v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: : Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia".

2. Opis predmetu zákazky:

   Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
   zabezpečuje pre rok 2019 dodávateľa zeleniny a ovocia:
 a.)  zemiaky                                                      g.)  jablká
 b.)  kapusta biela                                               h.)  citróny          
 c.)  mrkva                                                         i.)  mandarínky
 d.)  petržlen                                                       j.)  pomaranče
 e.)  cibuľa                                                         k.)  banány      
 f.)  kyslá kapusta          
Predmetné ovocie a zeleninu  podľa objednávky, najneskôr vo štvrtok na nasledujúci týždeň musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu roka doručiť raz týždenne do skladových priestorov školskej jedálne. Dodávané tovar musí byť čerstvé.  

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
    Do 6 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
   Na dobu roka 2019, t.j. od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2020.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
   v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
 (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
        podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
        (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
        číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
        potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
        § 128 ZVO,
 (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
         a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2
 (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v
   Eur s DPH.

7. Predkladanie ponúk:
   Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do
   kancelárie sekretárky školy, najneskôr do: 10.04.2019 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať
   adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
   POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž ovocie, zelenina.
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 20.03.2019


Výzva na predloženie ponuky
v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
„Dodávka potravinárskych výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda zabezpečuje pre rok 2019 dodávateľa potravinárskych výrobkov:
 a.)  pšeničná múka                                     g.)  cestoviny
 b.)  ryža guľatá                                          h.)  fazuľa biela
 c.)  olej slnečnicový                                    i.)   ryža slovenská      
 d.)  mlieko 1,5%
 e.)  maslo
 f.)  cukor
            
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
   Do 10 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu od 01. 05. 2019 do 30. 04. 2020.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
 (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
        podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
        (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
        číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
        potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
        § 128 ZVO,
 (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
        a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2,
 (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu.

7. Predkladanie ponúk:
   Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie
   sekretárky školy, najneskôr do: 10.04.2019 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného
   obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
   POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž potravinárske výrobky.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 20.03.2019


Výzva na predloženie ponuky
pre zákazky spravidlav predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka mäsových výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

  Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
  zabezpečuje pre rok 2018 dodávateľa mäsa a mäsových výrobkov:
 a.)  bravčové stehno bez kostí                      d.)  slovenská saláma         
 b.)  hovädzie zadné                                     e.)  oravská slanina
 c.)  bravčové karé                                       f.)  údená bravčová krkovička
            
   Predmetné mäsové výrobky podľa objednávky, musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu
   roka doručiť do skladových priestorov školskej jedálne. Dodávané mäsové výrobky musia byť
   čerstvé  v schladenom stave (nezmrazené).


3. Predpokladaná hodnota zákazky:
   Do 6 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
            (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
                  podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
                  (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
                  číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
           (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
                   potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
                   § 128 ZVO,
           (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
                   a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
           (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) a d),
           (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur
    s DPH.

7. Predkladanie ponúk:

  Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie
  sekretárky školy, najneskôr do: 20.03.2018 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného
  obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
  POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž mäso a mäsové výrobky.


Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 01.03.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazky v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka mrazených výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

   Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
   zabezpečuje pre rok 2018 dodávateľa zmrazených výrobkov:
 a.)  kuracie prsia                                        d.)  tvrdý syr (Eidam)
 b.)  kuracie stehná                                     e.)  hrášok      
 c.)  rybie filety                                           f.)   fazuľové struky            
                                                                  g.)  karfiol
Predmetné mrazené výrobky podľa objednávky, musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu roka doručiť podľa telefonickej objednávky  do skladových priestorov školskej jedálne.  

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
  Do 6 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
            (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
                  podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
                  (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
                  číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
           (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
                   potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
                   § 128 ZVO,
          (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
                  a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
          (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) a d),
          (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur
   s DPH.

7. Predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu:
sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie sekretárky školy, najneskôr do: 20.03.2018 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
POZOR NEOTVÁRAŤ súťaž mrazené výrobky.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavdsa.sk; 01.03.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazky v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: : Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia".

2. Opis predmetu zákazky:

   Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
   zabezpečuje pre rok 2018 dodávateľa zeleniny a ovocia:
 a.)  zemiaky                                                       g.)  jablká
 b.)  kapusta biela                                               h.)  citróny          
 c.)  mrkva                                                           i.)  mandarínky
 d.)  petržlen                                                        j.)  pomaranče
 e.)  cibuľa                                                          k.)  banány      
 f.)  kyslá kapusta          
Predmetné ovocie a zeleninu  podľa objednávky, najneskôr vo štvrtok na nasledujúci týždeň musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu roka doručiť raz týždenne do skladových priestorov školskej jedálne. Dodávané tovar musí byť čerstvé.  

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
    Do 6 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
   Na dobu roka 2017, t.j. od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
   v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
           (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
                  podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
                  (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
                  číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
           (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
                   potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
                   § 128 ZVO,
           (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
                   a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
           (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) a d),
           (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v
   Eur s DPH.

7. Predkladanie ponúk:
   Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do
   kancelárie sekretárky školy, najneskôr do: 20.03.2018 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať
   adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
   POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž ovocie, zelenina.
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 01.03.2018


Výzva na predloženie ponuky
v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
„Dodávka potravinárskych výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda zabezpečuje pre rok 2018 dodávateľa potravinárskych výrobkov:
 a.)  pšeničná múka                                    g.)  cestoviny
 b.)  ryža guľatá                                          h.)  fazuľa biela
 c.)  olej slnečnicový                                  i.)   ryža slovenská      
 d.)  mlieko 1,5%
 e.)  maslo
 f.)  cukor
            
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
   Do 7 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
            (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
                  podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
                  (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
                  číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
           (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
                   potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
                   § 128 ZVO,
           (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
                   a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
           (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) a d),
           (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu.

7. Predkladanie ponúk:
   Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie
   sekretárky školy, najneskôr do: 20.03.2017 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného
   obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
   POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž potravinárske výrobky.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 01.03.2018


Výzva na predloženie cenovej ponuky


v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda    
Zastúpený: Ing. Eva Homolyová
riaditeľka školy                     
IČO:  00351831
DIČ:  2021139890                                  
Kontaktná osoba: Ing. Eva Homolyová
Sídlo organizácie: ul. Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda                 
Tel: 031/5524217                               
e-mail: sosstsvds@zupa-tt.sk

2.  Predmet zákazky:

    Rekonštrukcia strechy
    Kód CPV: 45261410-1 Strešné izolačné práce

3. Opis predmetu zákazky:
  Predmetom zákazky Rekonštrukcia strechy Školského internátu pri Strednej odbornej školy stavebnej s VJM Dunajská Streda, výmena krytiny vrátane zateplenia,             klampiarskych konštrukcií podľa výkazu výmer a to následne:

- Výmena pôvodnej krytiny
- Montáž a demontáž strešných lát
- Realizácia nových klampiarskych konštrukcií
- Zateplenie polystyrénom
- Demontáž a spätná montáž bleskozvodov vrátane výmeny skorodovaných častí a dodanie aktuálnej revíznej správy bleskozvodov

Obhliadka miesta realizácie sa doporučuje. Kontaktná osoba podľa bodu 1.

4.  Miesto a termín poskytnutia služby:

    Miesto:  Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda
    Termín dodania služby:  október - november


5.   Komplexnosť dodávky:
     Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 62 500,--
eur bez DPH          

7.   Lehota na predkladanie ponúk:

   Do 14.09.2017 do 9.45 hod. na podateľňu Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska č.10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom: Rekonštrukcia strechy  pre SOŠ stavebnú
Dunajská Streda - súťaž „NEOTVÁRAŤ“.


8.  Otváranie obálok s ponukami:
    Dňa 14.9.2016  o 10.00 hod. na adrese Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č.10, 917 01 Trnava.

9.  Podmienky financovania predmetu zákazky:
   Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa, verejný   obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30  dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do   profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e)  - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Pokyny na zostavenie ponuky:
Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene euro. Súčasťou ponuky musí byť aj vyhlásenie o poskytnutí súhlasu k spracovaniu  osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov) pre potreby uvedeného prieskumu trhu. Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená

12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
- samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo  uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria (je prílohou tejto výzvy)

-  podpísaný návrh Zmluvy o dielo (návrh ZoD je prílohou výzvy)

-  ocenený výkaz výmer ( výkaz výmer je prílohou výzvy )

Cenová ponuka  a návrh zmluvy o dielo musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

      najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH  
      (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)


14. Ďalšie informácie:
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto výzve
súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.


Prílohy: Výkaz výmer
             Návrh Zmluvy o dielo


                                                                                                                                                                                                             Riaditeľka školy

Výzva na predloženie ponuky
pre zákazky spravidlav predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka mäsových výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

  Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
  zabezpečuje pre rok 2016 dodávateľa mäsa a mäsových výrobkov:
 a.)  bravčové stehno bez kostí                      d.)  slovenská saláma         
 b.)  hovädzie zadné                                       e.)  oravská slanina
 c.)  bravčové karé                                          f.)  údená bravčová krkovička
            
   Predmetné mäsové výrobky podľa objednávky, musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu
   roka doručiť do skladových priestorov školskej jedálne. Dodávané mäsové výrobky musia byť
   čerstvé  v schladenom stave (nezmrazené).


3. Predpokladaná hodnota zákazky:
   Do 6 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
 (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
                  podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
                  (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
                  číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
                   potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
                   § 128 ZVO,
 (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
                    a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) a d),
 (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur
    s DPH.

7. Predkladanie ponúk:

  Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie
  sekretárky školy, najneskôr do: 24.03.2017 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného
  obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
  POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž mäso a mäsové výrobky.


Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 09.03.2015Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazky v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka mrazených výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

   Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
   zabezpečuje pre rok 2016 dodávateľa zmrazených výrobkov:
 a.)  kuracie prsia                                        d.)  tvrdý syr (Eidam)
 b.)  kuracie stehná                                     e.)  hrášok      
 c.)  rybie filety                                           f.)   fazuľové struky            
                                                                    g.)  karfiol
Predmetné mrazené výrobky podľa objednávky, musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu roka doručiť podľa telefonickej objednávky  do skladových priestorov školskej jedálne.  

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
  Do 6 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
 (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
                  podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
                  (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
                  číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
                   potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
                   § 128 ZVO,
 (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
                    a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) a d),
 (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur
   s DPH.

7. Predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu:
sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie sekretárky školy, najneskôr do: 24.03.2017 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
POZOR NEOTVÁRAŤ súťaž mrazené výrobky.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavdsa.sk; 09.03.2015Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazky v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: : Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
 „Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia".

2. Opis predmetu zákazky:

   Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda
   zabezpečuje pre rok 2016 dodávateľa zeleniny a ovocia:
 a.)  zemiaky                                                       g.)  jablká
 b.)  kapusta biela                                               h.)  citróny          
 c.)  mrkva                                                           i.)  mandarínky
 d.)  petržlen                                                        j.)  pomaranče
 e.)  cibuľa                                                          k.)  banány      
 f.)  kyslá kapusta          
Predmetné ovocie a zeleninu  podľa objednávky, najneskôr vo štvrtok na nasledujúci týždeň musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu roka doručiť raz týždenne do skladových priestorov školskej jedálne. Dodávané tovar musí byť čerstvé.  

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
    Do 6 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
   Na dobu roka 2017, t.j. od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
   v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
 (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
                  podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
                  (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
                  číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
                   potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
                   § 128 ZVO,
 (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
                    a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) a d),
 (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v
   Eur s DPH.

7. Predkladanie ponúk:
   Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do
   kancelárie sekretárky školy, najneskôr do: 24.03.2017 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať
   adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
   POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž ovocie, zelenina.
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 09.03.2017


Výzva na predloženie ponuky
v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy


Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)


Štatutárny zástupca: Ing. Eva Homolyová, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alžbeta Földesová, ekonóm
Telefón: 013/590 56 11, 590 56 13
E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

1. Názov zákazky:
„Dodávka potravinárskych výrobkov".

2. Opis predmetu zákazky:

Školská jedáleň pri Stredná odborná škola stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda zabezpečuje pre rok 2015 dodávateľa potravinárskych výrobkov:
 a.)  pšeničná múka                                    g.)  cestoviny
 b.)  ryža guľatá                                          h.)  fazuľa biela
 c.)  olej slnečnicový                                  i.)   ryža slovenská      
 d.)  mlieko 1,5%
 e.)  maslo
  f.)  cukor
            
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
   Do 7 000,00 € bez DPH.

4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:
  Na dobu od 15. 03. 2017 do 31. 03. 2018.

6. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:
   Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi
    v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):
 (1)  identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho   
                  podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie
                  (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,  
                  číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 (2)  doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa
26 ods. 2 písm. e.) ZVO alebo
                   potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle
                   § 128 ZVO,
 (3)   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
                    a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 (4)   návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) a d),
 (5)   návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
   Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu.

7. Predkladanie ponúk:
   Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: sosstavds@zupa-tt.sk; alebo písomne do kancelárie
   sekretárky školy, najneskôr do: 24.03.2017 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného
   obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie
   POZOR NEOTVÁRAŤ
súťaž potravinárske výrobky.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.sosstavds.sk; 09.03.2017 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz