- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fontos információk Dôležité isnformácie

Zámer, dať do nájmu nebytové priestory       
          
Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 01.07.2002
ako vlastníkom majetku má prenajímateľ  v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v LV č.
3328 ako budova „Školský internát“ vedenú na parcele č. 552/1 zo súpisným číslom 5610. Nehnuteľnosť je umiestnená na ul. Gyulu Szabóa
č.1, 929 01 Dunajská Streda.
SOŠ stavebná s vjm Dunajská Streda
má zámer ponechať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove „Školský internát“ v
celkovej rozlohe 71 m
².
      Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom.
Predmet nájmu je súčasťou budovy so samostatným vchodom.
Cena:
Minimálna cena nájmu za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 26,50 EUR/ m²/rok.  V cene nie sú zahrnuté
          
náklady za služba, ktoré bude nájomca uhrádzať.
Doba nájmu: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 2 roky.
     Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „INTERNÁT“ v lehote do 10.12.2020 na
adresu: SOŠ stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda.


        Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 01.07.2002 ako vlastníkom majetku
má prenajímateľ  v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, zapísanú v LV č. 3328 ako budova „Školský internát“ vedenú na
parcele č. 552/1 zo súpisným číslom 5610. Nehnuteľnosť je umiestnená na ul. Gyulu
Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda.
SOŠ stavebná s vjm Dunajská Streda – má zámer ponechať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove „Školský internát" v celkovej rozlohe 238 m² a učebňu nachádzajúcu sa v budove školy v rozlohe 37,5 m².
       Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu je súčasťou budovy so samostatným vchodom.
Cena: Minimálna cena nájmu za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 25,83 EUR/ m²/rok.  V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.
Doba nájmu: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokv.

   Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „INTERNÁT" v lehote do 20.06.2015 na adresu: SOŠ stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz