- sosstavds

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

          Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 01.07.2002 ako vlastníkom majetku
má prenajímateľ  v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, zapísanú v LV č. 3328 ako budova „Školský internát“ vedenú na
parcele č. 552/1 zo súpisným číslom 5610. Nehnuteľnosť je umiestnená na ul. Gyulu
Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda.
SOŠ stavebná s vjm Dunajská Streda
má zámer ponechať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove „Školský internát" v celkovej rozlohe 238 a učebňu nachádzajúcu sa v budove školy v rozlohe 37,5 .
        Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu je súčasťou budovy so samostatným vchodom.
Cena: Minimálna cena nájmu za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 25,83 EUR/
/rok.  V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.
Doba nájmu: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokv.

    Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „INTERNÁT" v lehote do 20.06.2015 na adresu: SOŠ stavebná s vjm, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz