- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Érettségi témák / Maturitné témy


Biblia
az ókori kultúra legnagyobb alkotása
Biblia
najväčšie dielo starovekej kultúry
Anyanyelvünk eredete
Pôvod nášho materinského jazyka

Az antikvitás
az ókori görög művészet és irodalom
Antika - staroveké grécke umenie a grécka literatúra
A szókészlet tagolódása és rétegeződése   
Rozvrstvenie slovnej zásoby

A  középkor világirodalma
Svetová literatúra stredoveku  
Szókészlet, szókincs
Slovná zásoba     

A magyar irodalom kezdetei
Začiatky maďarskej literatúry
A nyelvújítás
Kodifikácia spisovného jazyka

A reneszánsz - az antik kultúra újjászületése
Renesancia-znovuzrodenie antickej kultúry
A szövegszerkesztés alapjai
Základy tvorby textu

A magyar reneszánsz irodalom
Maďarská renesančná literatúra
Hangtan
a magánhangzók rendszere
Hláskoslovie
sústava samohlások

A barokk korszak irodalma
Baroková literatúra

Hangtan a mássalhangzók rendszere
Hláskoslovie
sústava spoluhlások


A klasszicizmus
a felvilágosodás világirodalma
Svetová literatúra v období osvietenstva a klasicizmu
A magánhangzók és mássalhangzók egymásra hatása
Zmeny samohlások a spoluhlások

A magyar felvilágosodás irodalma- Csokonai Vitéz Mihály
a magyar felvilágosodás költője
Maďarská osvietenská literatúra- Mihály Csokonai Vitéz -básnik maďarského osvietenstva
Helyesírásunk
Náš pravopis

A magyar drámairodalom  kezdetei
Začiatky maďarskej drámy
A mondat és fajtái
Veta a druhy viet

A romantika korszaka
világirodalma
Romantická svetová literatúra
Az összetett mondat
az alárendelő mondatok
Zložené vety - podraďovacie súvetie

Kölcsey Ferenc
a reformkor forradalmi költője
Ferenc Kölcsey - revolučný básnik obdobia reforiem  
Az összetett mondat
a mellérendelő mondatok
Zložené vety  - priraďovacie súvetie      

Vörösmarty Mihály
Mihály Vörösmarty

A szó és jelentése - egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú szavak
Slovo a jeho význam  - homonymá , synonymá , antonymá


Petőfi Sándor költészete
Básnická tvorba S. Petőfiho
A szófajok felosztása, az ige fajtái
Delenie slovných druhov, druhy slovies

Arany János
a költői realizmus megteremtője
János Arany
zakladateľ básnického realizmu
A névszók rendszere- főnév, melléknév, számnév, névmás
Slovné druhy- podstatné mená, prídavné mená, číslovky, zámená

Jókai Mór irodalmi munkássága
Literárna tvorba Móra Jókaiho

Egyéb önálló szófajok és a viszonyszók

Ďalšie slovné druhy: neohybné slová

Realizmus - a XIX. század világirodalma
Realizmus
svetová literatúra v XIX. storočí
A tulajdonnevek helyesírása
Pravopis  vlastných podstatných mien
             

Madách Imre : Az ember tragédiája
Imre Madách: Osud človeka
Szóalaktan
képzők, jelek, ragok
Kmeň slova a prípony


Mikszáth Kálmán irodalmi munkássága
Literárna tvorba Kálmána Mikszátha
A szóalkotás módjai
Spôsoby tvorenia slov

Ady Endre - a modern líra megteremtője
Endre Ady
zakladateľ modernej lyriky
A szintagmák fajtái
Syntagmy a ich druhy

A Nyugat prózaírói
Prozaici časopisu Nyugat
A mondat  fő mondatrészei
Hlavné vetné členy

A Nyugat  nemzedéke
Generácia časopisu Nyugat
A mondat bővítményei
Vedľajšie vetné členy

Világirodalom a XX. század első felében
Svetová literatúra v prvej polovici XX. storočia
Korstílusok
Dobové štýly

Móricz Zsigmond irodalmi munkássága
Literárna tvorba Zsigmonda Móricza
A stílus
Štýl

József Attila költészete
Básnická tvorba Attilu Józsefa

A beszélt stílusrétegek

Hovorové štýly

Radnóti Miklós irodalmi munkássága
Literárna tvorba Miklósa  Radnótiho
Szépirodalmi stílus
Beletristický štýl

A XX. század második felének világirodalma
Svetová literatúra v druhej polovici XX. storočia
A hivatalos stílus
Úradný štýl

Az 1945 utáni magyar líra
Maďarská lyrika  po roku 1945
A publicisztikai és a tudományos stílus
Publicistický a odborný štýl

Az 1945 utáni magyar próza
Maďarská prozaická tvorba po roku 1945

Az egyszerűbb hivatali iratok

Administratívny štýl: úradné listy

A szlovákiai és a romániai magyar irodalom
Maďarská literatúra na Slovensku a v Rumunsku

A hangos beszéd sajátosságai

Suprasegmentálne vlastnosti reči


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz