- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánkról O školeÉpítészeti Szakközépiskola
929 01 Dunaszerdahely, Szabó Gyula utca 1


Iskolánk 1972 – ben alakult. Szakterületünk az építészet széles skálája.
Elsajátítható  szakmák az iskolánkban:
Hároméves képzés:              -  Kőműves
                                             - Asztalos
                                             - Festő
                                             - Ács
                                             - Víz-, gáz- és központifűtés szerelő
                                             - Virágkötő

A záróvizsgán szakmunkásbizonyítványt kapnak a diákok.

Négyéves képzés:       -
Építészet
                                   - Épületgépész-technikus
                                   -
Műszaki líceum – építészeti irányzat
                                   - Kerttervezés, dekoratőr és virágkötészet


A záróvizsgán érettségi bizonyítványt kapnak a diákok.

Kétéves felépítményi szak :   Építészet
A záróvizsgán érettségi bizonyítványt kapnak a diákok.

A végzős növendékeink között a jó szakmunkásokon kívül vannak főiskolát és egyetemet végzetttek is. Sikeresen együttműködünk több külföldi iskolával is. Részt veszünk a „HATÁRTALANUL“ pályázatokon és a Rákóczi Szövetség által rendezett akciókon is. Rendszeresen bekapcsolódunk különböző hazai és külföldi versenyekbe / idegen nyelv, sport, szakmai versenyek /. Diákjaink évente vesznek részt szakkiállításokon / Pozsony, Nyitra, Budapest, Bécs, Brünn, Salzburg.
Rendelkezünk szaktantermekkel, saját műhelyekkel, kollégiummal, étteremmel, tornateremmel, erősítő teremmel, teniszpályával és sportpályával valamint jól működő könyvtárral.O škole


    Stredná odborná škola stavebná s VJM sa nachádza v  centre mesta Dunajská Streda. Sídli v štyroch budovách, ktoré sa nachádzajú na jednom pozemku a sú vzdialené od seba 20-50 m.

    V budove č. 1 sa nachádza riaditeľstvo školy a v tejto budove sa nachádzajú aj školské dielne, kde sa realizuje odborný výcvik študijných a učebných odborov našej školy.

    V budove č. 2 sa realizuje teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov pre učebných a študijných odborov.

    Žiaci majú možnosť stravovať sa vo   vlastnej školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove č. 3.

    V budove č. 4 sa nachádza školský internát. Naša škola ponúka ubytovanie pre našich študentov ,ako aj pre študentov iných stredných škôl. Ďalej naša škola ponúka ubytovanie a stravovanie pre jednotlivcov a organizované skupiny počas celého roka. Ubytovacie zariadenie sa nachádza v príjemnom prostredí blízko centra mesta Dunajská Streda (THERMALPARK a kúpalisko Dunajská Streda, jedno z najobľúbenejších a najnavštevovanejších rekreačných stredísk južného Slovenska je vzdialený od areálu asi 2 km).

   SOŠ stavebná je komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré poskytuje vzdelávanie v subkategóriach  ISCED 3A a 3C určené k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce, získanie prvej odbornej kvalifikácie a možnosti pre vstup aj do ďalších programov na vyšších stupňoch vzdelávania na ISCED 4 alebo 5. Vzdelávací proces na škole v maximálnej miere rešpektuje požiadavky trhu práce v regióne. Tomu je  prispôsobená štruktúra učebných odborov, ako aj obsah vzdelávania jednotlivých odborov. Škola do dnešného dňa zachovala svoj pôvodný zámer, pripraviť odborníkov pre stavebnú výrobu v profesiách: maliar, stolár, murár, tesár, inštalatér,  podlahár, viazač- aranžér kvetín. Absolventi týchto odborov môžu po získaní výučného listu pokračovaťv štúdiu dennej formy, alebo v štúdiu popri zamestnaní a tak  získať maturitu v odbore stavebníctvo. Odborný výcvik zohráva nezastupiteľné miesto vo výchove žiakov, ktorí sa pripravujú na kvalifikované robotnícke povolania a takisto vytvára aj  dobré predpoklady   pre vytvorenie základných praktických zručností a osvojenie si správnych pracovných návykov. Odborný výcvik sa prevádza hlavne vo vlastných dielňach a čiastočne u vybraných podnikateľov a firiem. Študenti pracujú na rôznych budovách a stavbách. Takto koncipovaná príprava umožní na jednej strane lepšiu adaptáciu žiakov po ukončení školy vo výrobnom procese, na druhej strane podnikatelia majú možnosť  pripraviť budúcich zamestnancov pre svoje firmy.


Učebné a študijné odbory na  SOŠ stavebnej:

Kód
                                     Učebný odbor

3661 H
                                 murár
3355 H
                                 stolár
3678 H
                                 inštalatér
3675 H
                                 maliar
3663 H
                                 tesár
4569 H  
                               viazač- aranžér kvetín

Dvojročné nadstavbové  štúdium :

3659 L stavebníctvo – štúdium ukončené maturitnou skúškou

Štvorročné študijné odbory:

3650 M Staviteľstvo

3918 M Technické lýceum  – štúdium ukončené maturitnou skúškou
3658 K Mechanik stavebnoinštalačných zariadení
4211 M 17  Záhradníctvo -  viazačstvo a aranžérstvo – štúdium ukončené maturitnou skúškou

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz